"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

การยืม คืน เวชระเบียน

1. กำหนดระเบียบการยืม คืน

2. มีแบบฟอร์มการยืม คืน

  • ผู้มีสิทธิยืม
  • กำหนดระยะเวลาการยืม
  • ระบุเหตุผลการยืม
3.วิธีดำเนินการ
 • มอบผู้ปฏิบัติ ค้นแฟ้มเวชระเบียน
 • ลงทะเบียนการยืมในโปรแกรม HOSxP
 • ติดตามเวชระเบียนที่ส่งช้าเกินกำหนด
 • ลงทะเบียนรับคืนเวชระเบียน
 • จัดเก็บเวชระเบียน