"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

ระบบนัดตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว รพ.ราชบุรีข้อกำหนด

-รับตรวจสุขภาพเฉพาะแรงงานต่างด้าว ที่มีที่พำนักอยู่ในเขต"อำเภอเมือง จ.ราชบุรี" เท่านั้น

-ยกเว้น สิทธิประกันสังคม รับตรวจได้ทุกอำเภอในเขตจังหวัดราชบุรี

วันที่มาตรวจสุขภาพ ให้ปฏิบัติดังนี้

1.ติดต่อที่หน่วยตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว(อาคารพัสดุ)

ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต 

2.เตรียมเอกสารประจำตัว เหล่านี้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ฯ 

   2.1 พาสปอร์ต (เลขที่พาสปอร์ต หรือเลขประจำตัวคนต่างด้าว จาก ใบ บต.50) 

   2.2 บัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว รพ.ราชบุรี (บัตรเหลือง)

    2.3 บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)

    2.4 บัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว (Overseas worker identification card)

    2.5 บัตรประกันสังคม

    2.6 แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

    2.7 สำเนาบริษัท/บัตรประชาชน ทะเบียนบ้านและเบอร์โทรศัพท์นายจ้าง (ต้องมี)

**ข้อ 2.1-2.6 ทั้งหมด หรือ ถ้ามี

ขั้นตอนและวิธีการในวันที่มาตรวจ

ให้บริการตรวจ ที่ อาคารพัสดุ

เริ่ม 08.00-11.00 น. ***กรุณามาถึงสถานที่ตรวจก่อนเวลา 09.00 น.

ขั้นตอน เรียงลำดับตามนี้

1.ชั่งน้ำหนัก,วัดส่วนสูง,วัดความดันโลหิต

2.ตรวจสอบเอกสาร,คิดค่าใช้จ่าย

3.ถ่ายรูป

4.ลงข้อมูลคัดกรอง

5.ลงทะเบียน X-Ray+Lab

6.ชำระเงิน (เงินสดเท่านั้น) เวลา 08.30-10.00 น.

7.ตรวจสอบใบเสร็จ+รับใบนัดวันรับใบรับรองแพทย์/ใบนัดรับบัตรประกันสุขภาพ

8.ตรวจโควิด

9.ตรวจปัสสาวะ

10.กินยา

11.X-Ray

12.เจาะเลือด หลังกินยาอย่างน้อย 30 นาที


การลงทะเบียน ข้อมูลต้องถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

เพราะ จนท.เวชระเบียน จะ Copy ข้อมูลของท่าน ไปจัดทำแฟ้มเวชระเบียนในระบบโปรแกรมโรงพยาบาล 

ฉนั้นถ้าท่าน Key ผิด จะส่งผลต่อเอกสารที่ท่านจะได้รับ จะมีความผิดพลาดไปด้วย 

เช่น บัตรประกันสุขภาพ  ใบรับรองแพทย์  และอาจจะมีผลต่อค่ารักษาพยาบาลในอนาคต

-หาก Key ผิด ให้ลงทะเบียนเข้ามาใหม่ และลงตรงช่องหมายเหตุ ว่า ขอแก้ไขข้อมูล


ลงทะเบียนนัดตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

ท่านสามารถมาตรวจสุขภาพฯได้"ตามวันที่ท่านกำหนด"

[ฉนั้น กรุณาตรงเวลา ไม่ยกเลิก ไม่เลื่อน นะคะ]


ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกสร้างมาเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  การตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนในหน้า Web นี้ จึงไม่ได้แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ฉะนั้นท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของท่านจาก "ชื่อลูกจ้างและวันที่ต้องการตรวจสุขภาพ" ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

                  กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โทร 032-719600 ต่อ 1313
Update:06/06/2567
.