"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว รพ.ราชบุรีลงทะเบียนนัดตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว


-การลงทะเบียน ข้อมูลต้องถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

เพราะ จนท.เวชระเบียน จะ Copy ข้อมูลของท่าน ไปจัดทำแฟ้มเวชระเบียนในระบบโปรแกรมโรงพยาบาล 

ฉนั้นถ้าท่าน Key ผิด จะส่งผลต่อเอกสารที่ท่านจะได้รับ จะมีความผิดพลาดไปด้วย 

เช่น บัตรประกันสุขภาพ  ใบรับรองแพทย์  และอาจจะมีผลต่อค่ารักษาพยาบาลในอนาคต

-หาก Key ผิด ให้ลงทะเบียนเข้ามาใหม่ และลงตรงช่องหมายเหตุ ว่า ขอแก้ไขข้อมูล


ท่านสามารถมาตรวจสุขภาพฯได้"ตามวันที่ท่านกำหนด"[ฉนั้น กรุณาตรงเวลา ไม่ยกเลิก ไม่เลื่อน นะคะ]


ข้อกำหนด

-รับตรวจสุขภาพเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่มีที่พำนักอยู่ในเขต"อำเภอเมือง จ.ราชบุรี" เท่านั้น

-ยกเว้น สิทธิประกันสังคม รับตรวจได้ทุกอำเภอในเขตจังหวัดราชบุรี

-รับตรวจทุกวันอังคาร ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

-รับจำนวนจำกัด 200 ราย/วัน

-เริ่มลงทะเบียนนัดตรวจ 2 สิงหาคม 2565 

                  


วันที่มาตรวจสุขภาพ ให้ปฏิบัติดังนี้

1.เวลา 9.00 น.ติดต่อที่หน่วยตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว(อาคารพัสดุ)

ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต 

2.เตรียมเอกสารประจำตัว เหล่านี้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ฯ 

   2.1 พาสปอร์ต (เลขที่พาสปอร์ต หรือเลขประจำตัวคนต่างด้าว จาก ใบ บต.50) 

   2.2 บัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว รพ.ราชบุรี (บัตรเหลือง)

    2.3 บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)

    2.4 บัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว (Overseas worker identification card)

    2.5 บัตรประกันสังคม

    2.6 แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

    2.7 สำเนาบริษัท/บัตรประชาชน ทะเบียนบ้านและเบอร์โทรศัพท์นายจ้าง (ต้องมี)

**ข้อ 2.1-2.6 ทั้งหมด หรือ ถ้ามี 


ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ ในวันที่มาตรวจสุขภาพ

1.เวลา 9.00-10.00 น.

-ตรวจสอบเอกสาร และคิดค่าใช้จ่าย

-แก้ไขเอกสาร และถ่ายภาพ

-ชำระเงิน

-ตรวจ ATK ที่ตู้พระราชทาน

2.เวลา 13.00-15.00 น.

-ลงข้อมูลคัดกรอง  

ลงทะเบียน X-Ray+Lab

-ตรวจสุขภาพ 6 โรค

เก็บปัสสาวะ+กินยา+X-Ray+เจาะเลือดหลังกินยาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง

-รับบัตรประกันสุขภาพ 


ค่าบริการ


กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โทร 032-719600 ต่อ 1313
.