"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

ผู้ป่วยใน ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว


ผู้ป่วยในไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว 
1 ใน 4 นโยบายยกระดับบัตรทองสู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่