"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

แนวปฏิบัติการส่งต่อมาคลินิกโรคไตเรื้อรัง (CKD Clinic) รายใหม่
  แนวปฏิบัติการส่งต่อมาคลินิกโรคไตเรื้อรัง (CKD Clinic) รายใหม่

    1. กรุณานัดล่วงหน้าโดยผ่านศูนย์รับนัดเพื่อพบแพทย์เฉพาะทาง ในวัน-เวลาราชการ

 (8.30-16.30น.) เบอร์โทร 032-719600 ต่อ 1735,1518 หรือ ทาง  Line  OA   

        

   2.  เอกสารที่ต้องเตรียมมาสำหรับผู้ป่วยรายใหม่

         -  ประวัติการเจ็บป่วยหรือหนังสือส่งตัว โดยในใบส่งตัว สรุปประวัติการเจ็บป่วย     

            โรคประจำตัว โรคร่วม ประวัติการใช้ยา, โดยผู้ป่วยต้องนำยาที่รับประทาน

            ทั้งหมด สมุดประจำตัว, ผลตรวจต่าง ๆ เช่น ผลตรวจU/S (ถ้ามี) มาด้วย

         -  ผลตรวจเลือดและปัสสาวะ แนะนำภายใน 7 วันก่อนมาพบแพทย์  ได้แก่    

            CBC,BUN,Cr,Electrolyte UA,(UPCR ถ้ามี) และผล Cr ย้อนหลัง 1-2 ปี

 

     3.  สิ่งที่ต้องเตรียมมาสำหรับผู้ป่วยรายเก่า

         - ใบนัด ผลตรวจเลือดหรือปัสสาวะไม่เกิน 7 วัน กรณีนอกเขต มีใบส่งตัวมา                  

           ทุกครั้ง ยาที่รับประทานทั้งหมด สมุดประจำตัว ผลตรวจต่าง ๆ ที่แพทย์ได้แจ้งไว้

ที่มา:คุณอุษา เทพนิมิตร
21/06/67