"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

วิสัยทัศน์


1.จัดระบบบริการเวชระเบียนที่มีประสิทธิภาพ สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
2.จัดระบบบริหารจัดการเวชระเบียนด้านบริการและวิชาการตรงตาม**สงวนสิทธิ**.................


วิสัยทัศน์เดิม ( 3กย 2553 -30 มิย 2559) 

เป็นหน่วยงานเวชระเบียนต้นแบบ ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

พันธกิจ
พัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการด้านเวชระเบียน
สร้างนวัตกรรมและองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาการเวชระเบียน
ร่วมพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์

 เจตจำนง/ความมุ่งหมาย
จัดมาตรฐานการบริการเวชระเบียน สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
จัดระบบบริหารจัดการเวชระเบียน ที่มีประสิทธิภาพ
เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
ร่วมพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์