"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

การขอใบรับรองแพทย์ย้อนหลัง

1.การขอใบรับรองแพทย์ย้อนหลัง เช่น รับรองว่าเจ็บป่วยจริง ,รับรองว่าเคยนอนโรงพยาบาลฯลฯ ให้พบแพทย์เจ้าของไข้ในวันที่แพทย์ออกตรวจ

2. การขอสำเนาใบรับรองแพทย์  ให้ติดต่องานเวชระเบียน ห้องเบอร์ 4 ในวันเวลาราชการ ค่าธรรมเนียม 50 บาท (เริ่ม 1 กย.2560)

3.การประทับตราโรงพยาบาล และการสแกนเข้าระบบ HOSxP ให้ดำเนินการโดย 
เจ้าหน้าที่เวชระเบียนที่จุดบริการต่างๆ คือ เวชระเบียน-ออร์โธปิดิกส์, เวชระเบียน-ทันตกรรม, 
เวชระเบียน-จิตเวช,เวชระเบียน-นรีเวช,เวชระเบียน-เอ็กซเรย์, เวชระเบียน-ER , งานเวชระเบียน ห้องเบอร์4