"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

การประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 1/2565 1/2562
dj 08.08.2562