"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

ระเบียบโรงพยาบาลราชบุรี ว่าด้วยการเก็บรักษา การขอใช้ การขอดู และการขอสำเนาเวชระเบียน พ.ศ.2560