"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

..


11 ธันวาคม 2551
เจ้าพนักงานเวชสถิติ 
ตำแหน่งประเภททั่วไป ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ รพ.ราชบุรี

21 สิงหาคม 2549
หัวหน้างานเวชระเบียน ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ รพ.ราชบุรี
เลขที่คำสั่ง 521/2549 

16 พฤศจิกายน 2548
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ ระดับ 6
งานเวชระเบียน ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มอำนวยการ รพ.ราชบุรี

17 ธันวาคม 2545
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ ระดับ 5
งานเวชระเบียนและสถิติ ฝ่ายวิชาการ รพ.ราชบุรี

10 กุมภาพันธ์ 2537
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ ระดับ 5 
งานเวชระเบียนและสถิติ ฝ่ายวิชาการ รพ.ราชบุรี

16 พฤศจิกายน 2535
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ ระดับ 4 
งานเวชระเบียนและสถิติ ฝ่ายวิชาการ รพ.ราชบุรี

1 ตุลาคม 2534
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ ระดับ 4
ฝ่ายผู้ป่วยนอก รพ.บำราศนราดูร นนทบุรี กรมควบคุมโรคติดต่อ

1 พฤศจิกายน 2533
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ ระดับ 3
ฝ่ายผู้ป่วยนอก รพ.บำราศนราดูร นนทบุรี กรมควบคุมโรคติดต่อ

1 เมษายน 2531
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ ระดับ 3
งานเวชระเบียนและสถิติ ฝ่ายวิชาการ รพ.มะการักษ์ กาญจนบุรี

1 เมษายน 2528
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ ระดับ 2
งานเวชระเบียนและสถิติ ฝ่ายวิชาการ รพ.มะการักษ์ กาญจนบุรี

ดวงใจ ผาโพธิ์ /พัชชา ผาโพธิ์ 14ธค.2563http://thcc.or.th/Coder55/coder_8.pdf