"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

งานของเรา

1.งานเวชระเบียน (ห้องเบอร์ 4)
 • สำเนาเวชระเบียนเพื่อการรักษาต่อเนื่อง ประกันชีวิต และคดีความ
 • แก้ไขข้อมูลทางสังคมในเวชระเบียน
 • แก้ไขสิทธิการรักษาพยาบาล
 • ระบบขอสำเนาเวชระเบียนออนไลน์
 • ให้รหัสโรค สำหรับการ Refer
 • งานธุรการ รับ-ส่ง หนังสือราชการ
 • งานพัสดุและบำรุงรักษา
 • ให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก
 • Scan และประทับตราใบรับรองแพทย์
 • Scan เอกสารเวชระเบียน
 • ลงทะเบียนรับ Refer
 • ลงทะเบียน Admit
 • Audit เวชระเบียนผู้ป่วยนอก
 • Authen OPD +IPD

2.หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
 • จัดทำประวัติผู้ป่วย
 • ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
 • ตรวจสอบหลักฐานการใช้สิทธิ :หนังสือส่งตัว,บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน
 • บันทึกส่งตรวจ/พิมพ์ใบสั่งยา
 • Scan และประทับตราใบรับรองแพทย์
 • Scan เอกสารเวชระเบียน
 • ลงทะเบียนรับ Refer
 • ลงทะเบียน Admit
 • Authen OPD +IPD                            

3.หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยใน
 • การบันทึกการรับคืนเวชระเบียนหลังการจำหน่าย
 • การค้นเวชระเบียนเพื่อการยืมของหน่วยต่างๆ
 • การเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยใน
 • การยืม-คืนเวชระเบียนผู้ป่วยใน
 • การทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยใน

4.หน่วยเวชระเบียนฉุกเฉิน
 • จัดทำประวัติผู้ป่วย
 • ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
 • ตรวจสอบหลักฐานการใช้สิทธิ :หนังสือส่งตัว,บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน
 • บันทึกส่งตรวจ/พิมพ์ใบสั่งยา
 • Scan และประทับตราใบรับรองแพทย์
 • Scan เอกสารเวชระเบียน
 • ลงทะเบียนรับ Refer
 • ลงทะเบียน Admit
 • Authen OPD +IPD

5.หน่วยเวชระเบียน One Stop Service ภายในโรงพยาบาล

หน่วยเวชระเบียน One Stop Service ภายในโรงพยาบาล
สถานที่วันเวลา
ห้องบัตรจันทร์ - ศุกร์
07:00 - 20:30 น.[ไม่หยุดพักเที่ยง]
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
08:30 - 12:00 ,16:30 - 20:30 น.
ห้องบัตรฉุกเฉินทุกวัน
00:00 - 24:00 น.[ไม่หยุดพักเที่ยง]
สนง.เวชระเบียนจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)08:30 - 16:30 น.[พักเที่ยง]
ทันตกรรม,EYE,ENTจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)07:45 - 16:30 น.[พักเที่ยง]
จิตเวชจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
07:45 - 15:30 น. (ยกเว้นวันพุธ 07:45 - 12:00)[พักเที่ยง]
ศูนย์รังสีรักษาจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)07:45 - 15:30 น.[พักเที่ยง]
ศัลยกรรมจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)07:45 - 15:30 น.[พักเที่ยง]
ออร์โธปิติดิกส์จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)07:45 - 16:30 น.[พักเที่ยง]
อายุรกรรม 12จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)07:45 - 14:30 น.[พักเที่ยง]
อายุรกรรม 20จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)07:45 - 16:30 น.[พักเที่ยง]
Labจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)06:30 - 16:30 น.[พักเที่ยง]
X-Rayจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)07:45 - 16:30 น.[พักเที่ยง]
ARIจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)07:45 - 12.00 น.
ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวอังคาร (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)08:15 - 12:00 น.
คลินิคแสงตะวันพุธ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)08:15 - 12:00 น.
คลินิควัณโรคพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)08:15 - 12:00 น.
 • จัดทำประวัติผู้ป่วย
 • ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
 • ตรวจสอบหลักฐานการใช้สิทธิ :หนังสือส่งตัว,บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน
 • บันทึกส่งตรวจ
 • Scan และประทับตราใบรับรองแพทย์
 • Scan เอกสารเวชระเบียน
 • ลงทะเบียนรับ Refer
 • ลงทะเบียน Admit
 • Authen OPD +IPD

6.
หน่วยเวชระเบียน One Stop Service ภายนอกโรงพยาบาล
ศูนย์1 โรงเจประปาจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)07:00 - 16:00 น.[พักเที่ยง]
ศูนย์2 บ้านไร่จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)08:00 - 12:00 น.
รพ.สต.อ่างทองจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)08:00 - 16:00 น.[พักเที่ยง]
รพ.สต.พิกุลทองจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)08:00 - 16:00 น.[พักเที่ยง]
แพทย์แผนไทยดอนตะโกจันทร์ - เสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
08:00 - 20:30 น. (ใช้ระบบ Line Official)
Lab Big Cจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
06:00 - 16:30 น. (ใช้ระบบ Line Official)
 • จัดทำประวัติผู้ป่วย
 • ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
 • ตรวจสอบหลักฐานการใช้สิทธิ :หนังสือส่งตัว,บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน
 • บันทึกส่งตรวจ
 • Scan และประทับตราใบรับรองแพทย์
 • Scan เอกสารเวชระเบียน
 • ลงทะเบียนรับ Refer
 • ลงทะเบียน Admit
 • Authen OPD +IPD

7
.
หน่วยเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์
8.ศูนย์จองห้องพิเศษ
งานเวชระเบียน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการศูนย์จองห้องพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่บริหารจัดการห้องพิเศษให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความเป็นธรรมมากที่สุด เปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ให้บริการทุกวัน เวลา 08.30-20.30 น.
 • รับจองห้องพิเศษ
 • จัดคิวห้องพิเศษ
9.หน่วยทะเบียน Refer  ( 1มค. 2554-31ธค. 2559 )
 • ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล จาก Website
 • ตรวจสอบหลักฐานการใช้สิทธิ :หนังสือส่งตัว,บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน
 • อนุมัติสิทธิ  91 92 93 และ ท74
 • ลงทะเบียนรับ Refer ในโปรแกรม HOSxP
 • ลงทะเบียรับ Refer ในโปรแกรม Thairefer
 • ส่งกลับ ใบ Refer
10.ศูนย์จำหน่ายผู้ป่วย Discharge Center (1สค.2554-15มีค.2556)
 • บันทึกการจำหน่าย
 • ตรวจสอบและบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการทางการแพทย์ ในโปรแกรม HOSxP
 • ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล จาก Website
 • ตรวจสอบหลักฐานการใช้สิทธิ :หนังสือส่งตัว,บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน
 • ให้รหัสโรคและหัตถการ ตาม ICD-10 และ ICD 9-CM
 • บันทึกรหัสโรคและหัตถการในโปรแกรม HOSxP
 • ตรวจสอบค่า DRG
 • ส่งทีมตรวจสอบเวชระเบียน(Medical Record Audit) Audit ก่อนส่งเรียกเก็บฯ เฉพาะสิทธิ 20 22 92 93 และ ท74 
 • พิมพ์ใบสรุปงบหน้าค่ารักษาพยาบาล
 • สำเนาเอกสาร ชุดเรียกเก็บ ส่งศูนย์เรียกเก็บและฝ่ายประกันสุขภาพ
 • Scan Chart ก่อนจัดเก็บ