"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

การให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก


  1. นำแฟ้มเวชระเบียนที่ได้รับคืนจากหน่วยตรวจโรค ลงทะเบียนรับคืน ในโปรแกรม  HOSxP
  2. คัดแยกแฟ้มเวชระเบียนที่ยังไม่ได้ให้รหัสโรค ให้ Coder
  3. Coder ให้รหัสโรค  รหัสหัตถการ ตาม ICD-10 และ ICD -9cm
  4. บันทึกข้อมูล รหัสโรค  รหัสหัตถการ  ในโปรแกรม HOSxP