"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

การจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยนอก


  1. จัดเก็บแฟ้มเวชระเบียน ด้วยระบบ Terminal digit filing system
  2. มีแถบสีที่ OPD Card เพื่อป้องการเก็บผิดที่ 
  3. มีระบบ ควบคุมการยืม-คืน  OPD Card โดยโปรแกรมหลักของโรงพยาบาล :HOSxP 
  4. มีการกำหนดเวลาในการจัดเก็บ คือภายใน 20.30 น. ของวันนั้น ๆ
  5. จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บโดยการกำหนดเลขรับผิดชอบที่ชัดเจน ภายในเวลาที่กำหนด
  6. มีระบบการรวม OPD Card  โดยเรียงตามวันตรวจก่อนหลัง โดยไม่ล้มเลขที่  HN  เพราะบาง HN ที่ Admit จะใช้ในการเชื่อมโยง (Link) ไปยัง IPD
  7. จัดระบบ OPD Card สำหรับเจ้าหน้าที่ โดยใช้สีเฉพาะ และจัดเก็บแยกต่างหากจากระบบ OPD Card ทั่วไป  และจัดช่องอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่