"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

บุคลากร

 1. นางพัชชา  ผาโพธิ์  [16/11/2535]
 2. นางสุวรรณี สุโขประสพชัย  [3/05/2542]
 3. นายอุเทน  สังวาลย์เพ็ชร  [29/04/2553]
 4. น.ส.กรณ์ชนก  บุตรดาวงษ์ [02/07/2555]
 5. น.ส.ณัฐกานต์  ศรีบุญเพ็ง [01/08/2562]
 6. นางสมฤทธิ์  รุ่งวิภูษณะ  [16/08/2531]
 7. นางกาญจนา  จารึกเรียบ  [21/08/2538]
 8. นางธิดา  สิงห์ปัน [18/11/2545]
 9. นายชัยวัฒน์  นุชอนงค์  [1/06/2547]
 10. น.ส.นีรนุช   อาจปักษา [3/05/2553]
 11. น.ส.พรรณทิพา สุบรรณ์    [3/05/2553]
 12. น.ส.วนัสนันท์  นิ่มนวล [11/07/2554]
 13. น.ส.ศิริรัตน์  แพสอาด [11/07/2554]
 14. นางเกศิณี   น้อยพรม [11/07/2554]
 15. น.ส.ปรีชญา  โชคอุตสาหะ  [15/08/2554]
 16. นายนิพนธ์  ยิ่งงามแก้ว [16/01/2555]
 17. น.ส.ณัฐกานต์  พุตอินทร์ [16/01/2555]
 18. น.ส.จันทรัสม์   ยิ่งงามแก้ว [18/03/2556]
 19. น.ส.นิติการณ์  ฟักอ่อน [18/03/2556]
 20. น.ส.ลลิตา  ขาวจุ้ย [18/03/2556]
 21. นางรุ่งฤดี  กลีบเมฆ [18/03/2556]
 22. น.ส.ศวิตา  ธาตุทวี [29/09/2557]
 23. น.ส.สุกันยา สุขนา  [01/05/2560]
 24. น.ส.สุพรรษา  เอมละออ  [01/05/2560]
 25. น.ส.ธิดารัตน์  แก้วอ่อน  [01/05/2560]
 26. นางกษมภร พินิจสิน  [01/05/2560]
 27. น.ส.ศรสวรรค์  สินธุวงค์ [1/2/2561]
 28. น.ส.สุธิณี  กลิ่นปลาด [1/04/2561]
 29. น.ส.นภัสวรรณ ดาวฤกษ์ภูมิชัย   [3/12/2561]
 30. น.ส.สุขวัฒนาภรณ์ เปรมวงค์  [3/12/2561]
 31. น.ส.ชนิดา  แก้วเรืองฤทธิ์ [2/01/2562]
 32. นายอนุชา มีคำ   [1/10/2563]
 33. น.ส.เจนณิตา  รักขพันธ์  [2/08/2564]
 34. น.ส.รัชดา  หงษ์คำ [1/12/2564]
 35. น.ส.วันรวี  อาบโกเศส [16/08/65]
 36. น.ส.ธัญญา  พิษณุ [16/08/65]
 37. น.ส.กัญญา  จันทร์แม้น [16/08/65]
 38. น.ส.ณัฐชยา โพธิเงิน [10/6/67]
 39. น.ส.ปิยะนาถ ตนุเลิศ [10/6/67]