"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

ลงทะเบียนผู้ป่วยนอก รพ.ราชบุรี


เกิดจากแนวความคิดที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ สามารถลงทะเบียนทำแฟ้มเวชระเบียนล่วงหน้า
ผ่านระบบ Internet เพื่อ
  • ลดขั้นตอน ในการเข้ารับบริการ
  • ลดระยะเวลารอคอยของผู้รับบริการ
  • เพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  • และเป็นกระบวนการหนึ่งของการลดความแออัดในสถานพยาบาล
ขอบเขตบริการ

1.ใช้เฉพาะกรณีไม่เร่งด่วน :ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะไม่ฉุกเฉินเท่านั้น 

2.ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเวลา 15.30 น.(ไม่เกิน 7 วัน)
3.ท่านสามารถมาพบแพทย์ได้ ตามวันที่ท่านกำหนด


                                                           ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
.

ท่านสามารถมาพบแพทย์ได้ "ตามวันที่ท่านกำหนด" โดยปฏิบัติ ดังนี้
1.รับบัตรคิว ณ.จุดแจกคิว
2.แสดงบัตรประชาชนที่ห้องบัตร ช่อง9 เพื่อรับใบนำส่ง ไปยังจุดคัดกรอง
***ยกเว้น แผนกทันตกรรม  เฉพาะทำแฟ้มเวชระเบียน ไม่มีการส่งตรวจล่วงหน้า***