"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

ลงทะเบียนผู้ป่วยนอก รพ.ราชบุรี

เกิดจากแนวความคิดที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ สามารถลงทะเบียนทำแฟ้มเวชระเบียนล่วงหน้าเพื่อ
  • ลดขั้นตอน ในการเข้ารับบริการ
  • ลดระยะเวลารอคอยของผู้รับบริการ
  • เพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  • และเป็นกระบวนการหนึ่งของการลดความแออัดในสถานพยาบาล
ขอบเขตบริการ
1.เฉพาะผู้ป่วยที่ไม่เร่งด่วนและไม่ฉุกเฉินเท่านั้น
2.ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วันทำการ ก่อนเวลา 15.30 น.(ไม่เกิน 7 วัน)
3.จนท.เวชระเบียน จะจัดทำแฟ้มเวชระเบียนและส่งตรวจตามแผนกในระบบโปรแกรมของโรงพยาบาลได้เฉพาะในวันเวลาราชการ หากท่านลงทะเบียนหลังวันเวลาราชการ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ในวันทำการถัดไป เช่น ท่านลงทะเบียน วันศุกร์ หลังเวลา 15.30 น.ท่านจะสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ในวันจันทร์
4.ท่านสามารถมาพบแพทย์ได้ตามวันที่ท่านกำหนด
**ยกเว้นแผนกทันตกรรม เฉพาะทำแฟ้มเวชระเบียนเท่านั้น ไม่มีการส่งตรวจล่วงหน้า


ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกสร้างมาเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  การตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนในหน้า Web นี้ จึงไม่ได้แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ฉะนั้นท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของท่านจาก "วันที่ต้องการพบแพทย์และวันเดือนปีเกิดของผู้ป่วย" ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
.

วิธีปฏิบัติในวันที่มาพบแพทย์
ท่านสามารถมาพบแพทย์ได้ "ตามวันที่ท่านกำหนด" โดยปฏิบัติ ดังนี้
1.รับบัตรคิว ณ.จุดแจกคิว
-แผนกจักษุ อายุรกรรม ศัลยกรรม ประกันสังคม กุมาร นรีเวช สูติกรรม รับคิวที่จุดแจกคิว หน้าตึกอำนวยการ
-บางแผนกใช้คิวของแผนกเอง เช่น กระดูก จิตเวช ทันตกรรม หูคอจมูก กายภาพ เวชกรรมฟื้นฟู ท่านสามารถติดต่อที่แผนกได้โดยตรง
2.แสดงบัตรประชาชนที่หน่วยเวชระเบียน ตามแผนกและสถานที่ดังนี้
ห้องเวชระเบียน 101 (ห้องบัตร) ตึกอำนวยการชั้น 1 ช่องบริการที่ 8: ผู้ป่วยอายุรกรรม ศัลยกรรม ประกันสังคม กุมาร นรีเวช สูติกรรม
หน่วยเวชระเบียนทันตกรรม ตึกอำนวยการชั้น 2 : ผู้ป่วยทันตกรรม และ จักษุ
หน่วยเวชระเบียน ENT ตึกอำนวยการชั้น 2 : ผู้ป่วยหู คอ จมูก
หน่วยเวชระเบียนกระดูก ตึกกาญจนาฯ ชั้น 1 : ผู้ป่วยกระดูก กายภาพ เวชกรรมฟื้นฟู
หน่วยเวชระเบียนจิตเวช ตึกศรีนครินทร ชั้น 1 :ผู้ป่วยจิตเวช