"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

แนวทางการเขียนบทความอย่างไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

 • กรณีที่คัดลอกข้อความหรือประโยคบางส่วนมาจากต้นฉบับโดยไม่มีการดัดแปลงใดๆ เนื่องจากหากมีการดัดแปลงหรือเรียบเรียงใหม่แล้วอาจสื่อความหมายไม่ชัดเจนเท่าต้นฉบับ ควรใส่เครื่องหมาย “..” ครอบคลุมทั้งข้อความ และใส่แหล่งอ้างอิงหรือแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน
 • กรณีที่ต้องการเขียนข้อมูลหรือบอกเล่าเกี่ยวกับงานเขียนดังกล่าว ควรอ่านทำความเข้าใจบทความดังกล่าวให้กระจ่าง และทำการเรียบเรียงประโยคใหม่ทั้งหมดด้วยรูปแบบการเขียนที่เป็นของตนเอง โดยไม่ทำให้ใจความสำคัญและการสื่อความหมายในบทความเดิมไม่ผิดเพี้ยนไป และที่สำคัญจะต้องแสดงแหล่งอ้างอิงหรือแหล่งที่มาของบทความที่นำมาเป็นต้นฉบับในการเรียบเรียงใหม่ให้ชัดเจน เพื่อแสดงเจตนาความบริสุทธิ์ของท่านเองและยังแสดงถึงการให้เกียรติและให้ความเคารพต่อสิทธิ์ความเป็นเจ้าของแก่ผู้เป็นเจ้าของเดิม
 • กรณีที่บทความต้นฉบับเป็นภาษาอื่นๆ ให้อ่านทำความเข้าใจบทความดังกล่าวให้กระจ่าง และทำการเขียนเรียบเรียงประโยคใหม่ทั้งหมด โดยไม่ใช่การแปลความหมายจากประโยคภาษาอื่นเป็นภาษาไทย แต่เป็นการเรียบเรียงการเขียนใหม่ด้วยรูปแบบการเขียนของตนเอง โดยยังคงใจความสำคัญและการสื่อความหมายที่ไม่ผิดเพี้ยนไปจากบทความเดิม และที่สำคัญจะต้องแสดงแหล่งอ้างอิงหรือแหล่งที่มาของบทความที่นำมาเป็นต้นฉบับในการเรียบเรียงใหม่ให้ชัดเจน เพื่อแสดงเจตนาความบริสุทธิ์ของท่านเองและยังแสดงถึงการให้เกียรติและให้ความเคารพต่อสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผู้เป็นเจ้าของเดิม
 • กรณีที่บทความที่นำมามีการระบุสัญญาอนุญาติสิทธิ์การนำไปใช้หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าครีเอทีฟคอมมอนส์ ซึ่งผู้เป็นเจ้าของบทความจะเป็นผู้กำหนดสิทธิ์การนำบทความไปใช้แก่ผู้อื่น ท่านต้องตรวจสอบสิทธิ์ดังกล่าวและนำไปใช้ให้ถูกต้องตามสิทธิ์ที่ผู้เป็นเจ้าของกำหนดไว้
 • กรณีที่บทความดังกล่าวเป็นบทความที่อยู่ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ควรทำการเขียนแนะนำบทความดังกล่าวด้วยคำพูดและภาษาของตนเอง จากนั้นให้ใส่ลิงก์ url ที่สามารถลิงก์ไปยังบทความดังกล่าวได้โดยตรง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถคลิกไปอ่านต้นฉบับได้ง่าย และไม่จำเป็นต้องทำการคัดลอกมา ซึ่งจะทำให้เกิดข้อมูลซ้ำซ้อนในระบบ และเป็นการสิ้นเปลืองเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนดังกล่าว

ประโยชน์ของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

 • เพื่อสนับสนุนสังคมและวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีคุณภาพในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยการปฏิบัติตามกฏ กติกาและระเบียบที่ถูกต้องเหมาะสมในการสร้างงานเขียนที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น
 • ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เคารพสิทธิ์ ให้เกียรติแก่เจ้าของบทความที่ใช้อ้างอิงและการกำหนดสิทธิ์ให้ผู้อื่นนำไปใช้อ้างอิง (การกำหนดสิทธิ์การนำไปใช้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่สัญญาอนุญาต)
 • เพื่อสนับสนุนงานเขียนที่เป็นต้นฉบับที่มีคุณภาพ ด้วยการให้สมาชิกเขียนบันทึกด้วยตนเองและอ้างอิงเนื้อหาที่จำเป็นต้องใช้อย่างถูกต้องและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • การอ้างอิงที่ถูกต้องอย่างไม่ละเมิดลิขสิทธิ์จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่บทความและผู้เป็นเจ้าของบทความ
 • ลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การกระทำใดที่เรียกว่าละเมิดลิขสิทธิ์

 • คัดลอกบทความทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งมาโดยไม่มีการเขียนเรียบเรียงประโยคทั้งหมดใหม่ด้วยตนเอง และไม่อ้างอิงหรือแสดงแหล่งที่มาของข้อมูล
 • คัดลอกบทความมาโดยดัดแปลงเพียงบางคำ โดยไม่อ้างอิงหรือแสดงแหล่งที่มาของข้อมูล 
 • คัดลอกข้อความในบทความ โดยไม่ใส่เครื่องหมาย “...” และไม่อ้างอิงหรือแสดงแหล่งที่มาของข้อมูล