"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

C

C000 External upper lip 
C001 External lower lip  
C002 External lip, unspecified 
C003 Upper lip, inner aspect 
C004 Lower lip, inner aspect
C005 Lip, unspecified, inner aspect 
C006 Commissure of lip malignant neoplasm
C008 Overlapping lesion of lip 
C009 Lip  unspecified
C01 Malignant neoplasm of base of tongue
C020 Dorsal suface of tongue 
C0210 Tip of tongue 
C0211 Lateral border of tongue
C0219 Border of tongue unspecified
C022 Ventral suface of tongue  
C023 Anterior two-thirds of tongue, part unspecified 
C024 Lingual tonsil  
C028 Overlapping lesion of tongue 
C029 Tongue malignant 
C030 Upper gum
C031 Lower gum
C039 Gum unspecified
C040 Anterior floor of mouth
C041 Lateral floor of mouth 
C048 Overlapping lesion of floor of mouth 
C049 Floor of mouth unspecified
C050 Hard palate 
C051 Soft palate 
C052 Uvula 
C058 Overlapping lesion of palate 
C059 Palate  unspecified
C060 Cheek mucosa
C0610 Upper  labial sulcus 
C0611 Upper buccal  sulcus 
C0612 Lower labial  sulcus 
C0613 Lower buccal  sulcus 
C0614 Upper sulcus, unspecified 
C0615 Lower sulcus, unspecified
C0619 Vestibule of mouth, unspecified 
C0620 Maxillary tuberosity 
C0621 Mandibular retromolar area
C0629 Retromolar area, unspecified 
C068 Overlapping lesion of other and unspecified parts of mouth 
C069 Mouth unspecified
C07 Malignant neoplasm of parotid gland
C080 Submandibular gland
C081 Sublingual gland 
C088 Overlapping lesion of major salivary glands 
C089 Major salivary gland  unspecified
C090 Tonsillar fossa 
C091 Tonsillar pillar (anterior) (posterior) 
C098 Overlapping lesion of tonsil 
C099 Tonsil  unspecified
C100 Vallecula malignant neoplasm
C101 Anterior surface of epiglottis 
C102 Lateral wall of oropharynx 
C103 Posterior wall of oropharynx 
C104 Branchial cleft 
C108 Overlapping lesion of of oropharynx 
C109 Oropharynx  unspecified
C110 Superior wall of nasopharynx 
C111 Posterior wall of nasopharynx 
C112 Lateral wall of nasopharynx 
C113 Anterior wall of nasopharynx 
C118 Overlapping lesion of nasopharynx 
C119 Nasopharynx  unspecified
C12 Malignant neoplasm of pyriform sinus
C130 Postcricoid region 
C131 Aryepiglottic fold  hypopharyngeal aspect
C132 Posterior wall of hypopharynx 
C138 Overlapping lesion of hypopharynx 
C139 Hypopharynx unspecified
C140 Pharynx unspecified
C142 Waldeyer's ring 
C148 Overlapping lesion of lip, oral cavity and pharynx 
C150 Cervical part of oesophagus 
C151 Thoracic part of oesophagus 
C152 Abdominal  part of oesophagus
C153 Upper third of oesophagus 
C154 Middle third of oesophagus 
C155 Lower third  of oesophagus 
C158 Overlapping lesion  of oesophagus 
C159 Oesophagus  unspecified
C160 Cardia 
C161 Fundus of stomach 
C162 Body of stomach 
C163 Pyloric antrum 
C164 Pylorus 
C165 Lesser curvature of stomach  unspecified
C166 Greater curvature of stomach  unspecified
C168 Overlapping lesion of stomach 
C169 Stomach  unspecified
C170 Duodenum 
C171 Jejunum 
C172 IIeum 
C173 Meckel's diverticulum
C178 Overlapping lesion of small intestine
C179 Small intestine unspecified
C180 Caecum 
C181 Appendix 
C182 Ascending colon 
C183 Hepatic flexure 
C184 Transverse colon 
C185 Splenic flexure
C186 Descending colon 
C187 Sigmoid colon 
C188 Overlapping lesion of colon 
C189 Colon  unspecified
C19 Malignant neoplasm of rectosigmoid junction
C20 Malignant neoplasm of rectum
C210 Anus unspecified
C211 Anal canal
C212 Cloacogenic zone 
C218 Overlapping lesion of rectum, anus and anal canal 
C220 Liver cell carcinoma
C221 Intrahepatic bile duct carcinoma
C222 Hepatoblastoma
C223 Angiosarcoma of liver
C224 Other sarcomas of liver
C227 Other specified carcinomas of liver
C229 Liver  unspecified
C23 Malignant neoplasm of gallbladder
C240 Extrahepatic bile duct 
C241 Ampulla of Vater 
C248 Overlapping lesion of biliary tract 
C249 Biliary tract  unspecified
C250 Head of  pancreas 
C251 Body of  pancreas 
C252 Tail of  pancreas 
C253 Pancreatic duct 
C254 Endocrine  pancreas 
C257 Other parts of  pancreas
C258 Overlapping lesion of  pancreas 
C259 Pancreas unspecified
C260 Intestinal tract part unspecified
C261 Spleen 
C268 Overlapping lesion of digestive system 
C269 Ill-defined sites within the digestive system 
C300 Nasal cavity 
C301 Middle ear 
C310 Maxillary sinus
C311 Ethmoidal sinus 
C312 Frontal sinus 
C313 Sphenoidal sinus
C318 Overlapping lesion of accessory sinuses 
C319 Accessory sinus unspecified
C320 Glottis 
C321 Supraglottis 
C322 Subglottis 
C323 Laryngeal cartilage 
C328 Overalapping lesion of larynx 
C329 Larynx unspecified
C33 Malignant neoplasm of trachea
C340 Main bronchus 
C341 Upper lobe,  bronchus or lung
C342 Middle lobe,  bronchus or lung 
C343 Lower lobe, bronchus or lung 
C348 Overlapping lesion of  bronchus and lung
C349 Bronchus or lung  unspecified
C37 Malignant neoplasm of thymus
C380 Heart 
C381 Anterior mediastinum 
C382 Posterior mediastinum 
C383 Mediastinum  part unspecified
C384 Pleura 
C388 Overlapping lesion of heart, mediastinum and pleura
C390 Upper respiratory tract part unspecified
C398 Overlapping lesion of respiratory and intrathoracic organs 
C399 Ill-defined sites within the respiratory system 
C400 Scapula and long bones of upper limb 
C401 Short bones of upper limb 
C402 Long bones of lower limb 
C403 Short bones of lower limb
C408 Overlapping lesion of bone and articular cartilage of limbs 
C409 Bone and articular cartilage of limb unspecified
C4100 Maxilla, sarcoma
C4101 Maxilla, malignant odontogenic tumour 
C4102  Maxilla, malignant intraosseous salivary gland tumour 
C4108 Other bone of skull and face
C4109 Bone of skull and face, unspecified 
C4110 Sarcoma 
C4111 Malignant odontogenic tumour 
C4119 Mandible, unspecified 
C412 Vertebral column 
C413 Ribs, sternum and clavicle 
C414 Pelvic bones, sacrum and coccyx 
C418 Overlapping lesion of bone and articular cartilage 
C419 Bone and articular cartilage unspecified
C430 Malignant melanoma of lip
C431 Malignant melanoma of eyelid, including canthus
C432 Malignant melanoma of ear and external auricular canal
C433 Malignant melanoma of other and unspecified parts of face
C434 Malignant melanoma of scalp and neck
C435 Malignant melanoma of trunk
C436 Malignant melanoma of upper limb, inculuding shoulder
C437 Malignant melanoma of lower limb, including hip
C438 Overlapping malignant melanoma of skin
C439 Malignant melanoma of skin , unspecified
C440 Skin of lip 
C441 Skin of eyelid, including canthus 
C442 Skin of ear and external auricular canal 
C443 Skin of other and unspecified parts of face 
C444 Skin of scalp and neck 
C445 Skin of trunk 
C446 Skin of upper limb, including shoulder
C447 Skin of lower limb, including hip 
C448 Overlapping lesion of skin 
C449 Malignant neoplasm of skin  unspecified
C450 Mesothelioma of pleura
C451 Mesothelioma of peritoneum
C452 Mesothelioma of pericardium
C457 Mesothelioma of other sites
C459 Mesothelioma, unspecified
C460 Kaposi's sarcoma of skin
C461 Kaposi's sarcoma of soft tissue
C462 Kaposi's sarcoma of palate
C463 Kaposi's sarcoma of lymph nodes
C467 Kaposi's sarcoma of other sites
C468 Kaposi's sarcoma of multiple organs
C469 Kaposi's sarcoma, unspecified
C470 Peripheral nerves of head, face and neck 
C471 Peripheral nerves of upper limb,  including shoulder
C472 Peripheral nerves of of lower limb, inculiding hip 
C473 Peripheral nerves of of thorax 
C474 Peripheral nerves of of abdomen 
C475 Peripheral nerves of pelvis 
C476 Peripheral nerves of trunk  unspecified
C478 Overlapping lesion of peripheral nerves and autonomic nervous system 
C479 Peripheral nerves and autonomic nervous system unspecified
C480 Retroperitoneum 
C481 Specified parts of peritoneum 
C482 Peritoneum malignant
C488 Overlapping lesion of retroperitoneum and peritoneum  
C490 Connective and soft tissue of head, face and neck 
C491 Connective and soft tissue of upper limb, including shoulder 
C492 Connective and soft tissue of lower limb, including hip 
C493 Connective and soft tissue of thorax  
C494 Connective and soft tissue of abdomen 
C495 Connective and soft tissue of pelvis 
C496 Connective and soft tissue of trunk  unspecified
C498 Overlapping lesion of connective and soft tissue  
C499 Connective and soft tissue unspecified
C500 Nipple and areola 
C501 Central portion of breast 
C502 Upper-inner quadrant of breast 
C503 Lower-inner quadrant of breast 
C504 Upper-outer quadrant of breast
C505 Lower-outer quadrant of breast 
C506 Axillary tail of breast 
C508 Overlapping lesion of breast 
C509 Breast unspecified
C510 Labium majus
C511 Labium minus
C512 Clitoris 
C518 Overlapping lesion of vulva
C519 Vulva  unspecified
C52 Malignant neoplasm of vagina
C530 Endocervix 
C531 Exocervix
C538 Overlapping lesion of cervix uteri 
C539 Cervix uteri unspecified
C540 Isthmus uteri 
C541 Endometrium 
C542 Myometrium 
C543 Fundus uteri
C548 Overlapping lesion of corpus uteri
C549 Corpus uteri  unspecified
C55 Malignant neoplasm of uterus, part unspecified
C56 Malignant neoplasm of ovary
C570 Fallopian tube 
C571 Broad ligament 
C572 Round ligament 
C573 Parametrium 
C574 Uterine adnexa  unspecified
C577 Other specified female genital organs 
C578 Overlapping lesion of female genital organs
C579 Female genital organ  unspecified
C58 Malignant neoplasm of placenta
C600 Preuce 
C601 Glans penis 
C602 Body of penis
C608 Overlapping lesion of penis 
C609 Penis unspecified
C61 Malignant neoplasm of prostate
C620 Undescended testis 
C621 Descended testis 
C629 Testis unspecified
C630 Epididymis 
C631 Spermatic cord 
C632 Scrotum 
C637 Other specified male genital organs
C638 Overalapping lesion of male genial organs
C639 Male genital organ unspecified
C64 Malignant neoplasm of kidney,except renal pelvis
C65 Malignant neoplasm of renal pelvis
C66 Malignant neoplasm of ureter
C670 Trigone of bladder 
C671 Dome of bladder 
C672 Lateral wall of bladder 
C673 Anterior wall of bladder
C674 Posterior wall of bladder 
C675 Bladder neck
C676 Ureteric orifice 
C677 Urachus 
C678 Overlapping lesion of bladder
C679 Bladder unspecified
C680 Urethra
C681 Paraurethral gland 
C688 Overlapping lesion of urinary organs 
C689 Urinary organ unspecified
C690 Conjunctiva 
C691 Cornea 
C692 Retina 
C693 Choroid 
C694 Ciliary body 
C695 Lacrimal gland and duct 
C696 Orbit 
C698 Overlapping lesion of eye and adnexa 
C699 Eye unspecified
C700 Cerebral meninges 
C701 Spinal meninges 
C709 Meninges unspecified
C710 Cerebrum  except lobes and ventricles
C711 Frontal lobe 
C712 Temporal lobe 
C713 Parietal lobe
C714 Occipital lobe 
C715 Cerebral ventricle
C716 Cerebellum 
C717 Brain stem 
C718 Overlapping lesion of brain 
C719 Brain  unspecified
C720 Spinal cord
C721 Cauda equina 
C722 Olfactory nerve 
C723 Optic nerve
C724 Acoustic nerve
C725 Other and unspecified cranial nerves 
C728 Overlapping lesion of brain and other parts of central nevous system
C729 Central nevous system  unspecified
C73 Malignant neoplasm of thyroid gland
C740 Cortex of adrenal gland
C741 Medulla of adrenal gland 
C749 Adrenal gland  unspecified
C750 Parathyroid gland 
C751 Pituitary gland
C752 Craniopharyngeal duct 
C753 Pineal gland 
C754 Carotid body 
C755 Aortic body and other paraganglia 
C758 Pluriglandular  involvement unspecified
C759 Endocrine gland  unspecified
C760 Head, face and neck 
C761 Thorax 
C762 Abdomen 
C763 Pelvis 
C764 Upper limb 
C765 Lower limb 
C767 Other iII-defined sites 
C768 Overlapping lesion of other and iII-defined sites 
C770 Lymph nodes of head, face and neck
C771 Intrathoracic lymph nodes 
C772 Intra-abdominal lymph nodes 
C773 Axillary and upper limb lymph nodes
C774 Inguinal and lower limb lymph nodes
C775 Intrapelvic lymph nodes 
C778 Lymph nodes of multiple regions 
C779 Lymph nodes  unspecified
C780 Secondary malignant neoplasm of lung
C781 Secondary malignant neoplasm of mediastinum
C782 Secondary malignant neoplasm of pleura
C783 Secondary malignant neoplasm of other and unspecified respiratory organs
C784 Secondary malignant neoplasm of small intestine
C785 Secondary malignant neoplasm of large intestine and rectum
C786 Secondary malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum
C787 Secondary malignant neoplasm of liver
C788 Secondary malignant neoplasm of other and unspecified digestive organs
C790 Secondary malignant neoplasm of kidney and renal pelvis
C791 Secondary malignant neoplasm of bladder and other and unspecified urinary organs
C792 Secondary malignant neoplasm of skin
C793 Secondary malignant neoplasm of brain and cerebral meninges
C794 Secondary malignant neoplasm of other and unspecified parts of nervous system
C795 Secondary malignant neoplasm of bone and bone marrow
C796 Secondary malignant neoplasm of ovary
C797 Secondary malignant neoplasm of adrenal gland
C798 Secondary malignant neoplasm of other specified sites
C799 Secondary malignant neoplasm, unspecified site 
C80 Malignant neoplasm without specification of site
C800 Malignant neoplasm, primary site unknown so stated 
C809 Malignant neoplasm, unspecified 
C810 Nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma
C811 Nodular sclerosis classical Hodgkin lymphoma
C812 Mixed cellularity  classical Hodgkin lymphoma
C813 Lymphocytic depletion classical Hodgkin lymphoma
C817 Other classical Hodgkin lymphoma
C819 Hodgkinlymphoma unspecified
C820 Follicular lymphoma grade I
C821 Follicular lymphoma grade II
C822 Follicular lymphoma grade III, and unspecified
C823 Follicular lymphoma grade IIIa 
C824 Follicular lymphoma grade IIIb 
C825 Diffuse follicle centre lymphoma 
C826 Cutaneous follicle centre lymphoma 
C827 Other types  of follicular lymphoma
C829 Follicular  lymphoma, unspecified
C830 Small cell B-cell  lymphoma
C831 Mantle cell lymphoma
C833  Diffuse large B-cell lymphoma
C835 Lymphoblastic (diffuse) 
C837 Burkitt's lymphoma
C838 Other non-follicular lymphoma 
C839 Non-follicular Diffuse non-Hodgkin's lymphoma, unspecified
C840 Mycosis fungoides
C841 Sezary's disease
C844 Peripheral T-cell lymphoma, not elsewhere  classified
C845 Other and unspecified T-cell lymphomas
C846 Anaplastic large cell lymphoma, ALK-positive 
C847 Anaplastic large cell lymphoma, ALK-negative 
C848 Cutaneous T-cell lymphoma, unspecified 
C849 Mature T/NK-cell lymphoma, unspecified
C851 B-cell lymphoma, unspecified
C852 Mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma 
C857 Other specified types of non-Hodgkin's lymphoma
C859 Non-Hodgkin's lymphoma, unspecified
C860 Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type 
C861 Hepatosplenic T-cell lymphoma 
C862 Enteropathy-type (intestinal) T-cell lymphoma 
C863 Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma 
C864 Blastic NK-cell lymphoma 
C865 Angioimmunoblastic T-cell lymphoma 
C866 Primary cutaneous CD30-positive T-cell proliferations 
C880 Waldenstrom's macroglobulinaemia
C881 Alpha heavy chain disease
C882 Gamma heavy chain disease
C883 Immunoproliferative small intestinal disease
C887 Other malignant immunoproliferative diseases
C889 Malignant immunoproliferative disease, unspecified
C900 Multiple myeloma
C901 Plasma cell leukaemia
C902 Extramedullary plasmacytoma
C903 Solitary plasmacytoma  
C910 Acute lymphoblastic leukaemia [ALL]
C911 Chronic lymphocytic leukaemia of B-cell type
C913 Prolymphocytic leukaemia of B-cell type
C914 Hairy-cell leukaemia
C915 Adult T-cell leukaemia  / leukaemia (HTLV-1-associated)
C917 Other lymphoid leukaemia
C918 Mature B-cell leukaemia, Burkitt-type
C919 Lymphoid leukaemia, unspecified
C920 Acute myeloid leukaemia [AML]
C921 Chronic myeloid leukaemia [CML], BCR/ABL –positive
C922 Atypical chronic myeloid leukaemia
C923 Myeloid sarcoma
C924 Acute promyelocytic leukaemia [PML]
C925 Acute myelomonocytic leukaemia
C926 Acute myeloid leukaemia with 11q23-abnormality 
C927 Other myeloid leukaemia
C928 Acute myeloid leukaemia with multilineage dysplasia
C929 Myeloid leukaemia, unspecified
C930 Acute monocytic/monocytic  leukaemia
C931 Chronic monocytic leukaemia
C932 Subacute monocytic leukemia
C933 Juvenile myelomonocytic leukaemia 
C937 Other monocytic leukaemia
C939 Monocytic leukarmia, unspecified
C940 Acute erythroid leukaemia
C941 Chronic erythraemia
C942 Acute megakaryoblastic leukaemia
C943 Mast cell leukaemia
C944 Acute panmyelosis with myelofibrosis
C946 Myelodysplastic and myeloproliferative disease, not classified
C947 Other specified leukaemias
C950 Acute leukaemia of unspecified cell type
C951 Chronic leukaemia of unspecified cell type
C952 Subacute leukaemia of unspecified cell type
C957 Other  leukaemia of unspecified cell type
C959 Leukaemia, unspecirfied
C960 Multifocal and multisystemic (disseminated) Langerhans-cell histiocytosis [Letterer-Siwe disease]
C962 Malignant mast cell tumour
C965 Multifocal and unisystemic Langerhans-cell histiocytosis
C966 Unifocal Langerhans-cell histiocytosis 
C967 Other specified malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and  related tissue
C968 Histiocytic sarcoma 
C969 Malignant neoplasm of lymphoid, haematopoietic and  related tissue, unspecified
C97 Malignant neoplasms of independent (primary) multiple sites