"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

J

J00 Acute nasopharyngitis [common cold]
J010 Acute maxillary sinusitis
J011 Acute frontal sinusitis
J012 Acute ethmoidal sinusitis
J013 Acute sphenoidal sinusitis
J014 Acute pansinusitis
J018 Other acute sinusitis
J019 Acute sinusitis, unspecified
J020 Streptococcal pharyngitis
J028 Acute pharyngitis due to other specified organisms
J029 Acute pharyngitis, unspecified
J030 Streptococcal tonsillitis
J038 Acute tonsillitis due to other specified organisms
J039 Acute tonsillitis, unspecified
J040 Acute laryngitis
J041 Acute tracheitis
J042 Acute laryngotracheitis
J050 Acute obstructive laryngitis [croup]
J051 Acute epiglottitis
J060 Acute laryngopharyngitis
J068 Other acute upper resiratory infection of multiple sites
J069 Acute upper respiratory infection, unspecified
J09 Influenza due to identified avian influenza virus
J100 Influenza with pneumonia, influenza virus identified
J101 Influenza with other respiratory manifestations,  influenza virus identified
J108 Influenza with other manifestations,  influenza virus identified
J110 Influenza with pneumonia, virus not  identified
J111 Influenza with other respiratory manifestations,virus not identified
J118 Influenza with other manifestations,  virus not  identified
J120 Adenoviral pneumonia
J121 Respiratory syncytial virus pneumonia
J122 Parainfluenza virus pneumonia
J128 Other viral pneumonia
J129 Viral pneumonia, unspecified
J13 Pneumonia due to Streptococcus pneumoniae
J14 Pneumonia due to Haemophilus influenzae
J150 Pneumonia due to Klebsiella pneumoniae
J151 Pneumonia due to Pseudomonas
J152 Pneumonia due to staphylococcus
J153 Pneumonia due to streptococcus, group B
J154 Pneumonia due to other streptococci
J155 Pneumonia due to Escherichia coli
J156 Pneumonia due to other aerobic Gram-negative bacteria
J157 Pneumonia due to Mycoplasma pneumoniae
J1581 Pneumonia due to Rhodococcus equi
J1588 Other bacterial pneumonia
J159 Bacterial penumonia, unspecified
J160 Chlamydial pneumonia
J168 Pneumonia due to other specified infectious organisms
J170 Pneumonia in bacterial diseases classified elsewhere
J171 Pneumonia in viral diseases classified elsewhere
J172 Pneumonia in mycoses
J173 Pneumonia in parasitic diseases
J178 Pneumonia in other diseases classified elsewhere
J180 Bronchopneumonia, unspecified
J181 Lobar pneumonia, unspecified
J182 Hypostatic pneumonia, unspecified
J188 Other pneumonia, organism unspecified
J189 Pneumonia, unspecified
J200 Acute bronchitis due to Mycoplasma penumoniae
J201 Acute bronchitis due to Haemophilus influenzae
J202 Acute bronchitis due to streptococcus
J203 Acute bronchitis due to coxsackievirus
J204 Acute bronchitis due to parainfluenza virus
J205 Acute bronchitis due to respiratory syncytial virus
J206 Acute bronchitis due to rhinovirus
J207 Acute bronchitis due to echovirus
J208 Acute bronchitis due to other specified organisms
J209 Acute bronchitis, unspecified
J210 Acute bronchiolitis due to respiratory syncytial virus
J218 Acute bronchiolitis due to other specified organisms
J219 Acute bronchiolitis, unsepcified
J22 Unspecified acute lower respiratory infection
J300 Vasomotor rhinitis
J301 Allergic rhinitis due to pollen
J302 Other seasonal allergic rhinitis
J303 Other allergic rhinitis
J304 Allergic rhinitis, unspecified
J310 Chronic rhinitis
J311 Chronic nasopharyngitis
J312 Chronic pharyngitis
J320 Chronic maxillary sinusitis
J321 Chronic frontal sinusitis
J322 Chronic ethmoidal sinusitis
J323 Chronic sphenoidal sinusitis
J324 Chronic pansinusitis
J328 Other chronic sinusitis
J329 Chronic sinusitis, unspecified
J330 Polyp of nasal cavity
J331 Polypoid sinus degeneration
J338 Other polyp of sinus
J339 Nasal polyp, unspecified
J340 Abscess, furuncle and carbuncle of nose
J341 Cyst and mucocele of nose and nasal sinus
J342 Deviated nasal septum
J343 Hypertrophy fo nasal turbinates
J348 Other specified disorders of nose and nasal sinuses
J350 Chronic tonsillitis
J351 Hypertrophy of tonsils
J352 Hypertrophy of adenoids
J353 Hypertrophy of tonsils with hypertrophy of adenoids
J358 Other chronic diseases of tonsils and adenoids
J359 Chronic disease of tonsils and adenoids, unspecified
J36 Peritonsillar abscess
J370 Chronic laryngitis
J371 Chronic larygotracheitis
J380 Paralysis of vocal cords and larynx
J381 Polyp of vocal cord and larynx
J382 Nodules of vocal cords
J383 Other diseases of vocal cords
J384 Oedema of larynx
J385 Laryngeal spasm
J386 Stenosis of larynx
J387 Other diseases of larynx
J390 Retropharyngeal and parapharyngeal abscess
J391 Other abscess of pharynx
J392 Other diseases of pharynx
J393 Upper respiratory tract hypersensitivity reaction, site unspecified
J394 Upper airway resistance syndrome
J398 Other specified diseases of upper respiratory tract
J399 Disease of upper respiratory tract, unspecified
J40 Bronchitis, not specified as acute or chronic
J410 Simple chronic bronchitis
J411 Mucopurulent chronic bronchitis
J418 Mixed simple and mucopurulent chronic bronchitis
J42 Unspecified chronic bronchitis
J430 MacLeod's syndrome
J431 Panlobular emphysema
J432 Centrilobular emphysema
J438 Other emphysema
J439 Emphysema, unspecified
J440 Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection
J441 Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified
J448 Other specified chronic obstructive pulmonary disease
J449 Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified
J450 Predominantly allergic asthma
J451 Nonallergic asthma
J452 Bronchial hyperresponsiveness
J458 Mixed asthma
J459 Asthma, unspecified
J46 Status asthmaticus
J47 Bronchiectasis
J60 Coalworker's pneumoconiosis
J61 Pneumoconiosis due to asbestos and other mineral fibres
J620 Pneumoconiosis due to talc dust
J628 Pneumoconiosis due to other dust containing silica
J630 Aluminosis (of lung)
J631 Bauxite fibrosis (of lung)
J632 Berylliosis
J633 Graphite fibrosis (of lung)
J634 Siderosis
J635 Stannosis
J638 Pneumoconiosis due to other specified inorganic dusts
J64 Unspecified pneumoconiosis
J65 Pneumoconiosis associated with tuberculosis
J660 Byssinosis
J661 Flax-dresser's disease
J662 Cannabinosis
J668 Airway disease due to other specific organic dusts
J670 Farmer's lung
J671 Bagassosis
J672 Bird fancier's lung
J673 Suberosis
J674 Maltworker's lung
J675 Mushroom-worker's lung
J676 Maple-bark-stripper's lung
J677 Air-conditioner and humidifier lung
J678 Hypersensitivity pneumonitis due to other organic dusts
J679 Hypersensitivity pneumonitis due to unspecified organic dust
J680 Bronchitis and pneumonitis due to chemicals, gases, fumes and vapours
J681 Pulmonary oedema due to chemicals, gases, fumes and vapours
J682 Upper respiratory inflammation due to chemicals, gases, fumes and vapours not elsewhere classified
J683 Other acute and subacute respiratory conditions due to chemicals, gases, fumes and vapours
J684 Chronic respiratory conditions due to chemicals, gases, fumes and vapours
J685 Occupational asthma
J688 Other respiratory conditions due to chemicals, gases, fumes and vapours
J689 Unspecified respiratory condition due to chemicals, gases, fumes and vapours
J690 Pneumonitis due to food and vomit
J691 Pneumonitis due to oils and essences
J698 Pneumonitis due to other solids and liquids
J700 Acute pulmonary manifestations due to radiation
J701 Chronic and other pulmonary manifestations due to radiation
J702 Acute drug-induced interstitial lung disorders
J703 Chronic drug-induced interstitial lung disorders
J704 Drug-induced interstitial lung disorders, unspecified
J708 Respiratory conditions due to other specified external  agents
J709 Respiratory conditions due to unspecified external  agents
J80 Adult respiratory distress syndrome
J81 Pulmonary oedema
J82 Pulmonary eosinophilia, not elsewhere classified
J840 Alveolar and parietoalvepolar conditions
J841 Other interstitial pulmonary diseases with fibrosis
J848 Other specified interstitial pulmonary diseases
J849 Interstitial pulmonary diseases, unspecified
J850 Gangrene and necrosis of lung
J851 Abscess of lung with pneumonia
J852 Abscess of lung without pneumonia
J853 Abscess of mediastinum
J860 Pyothorax with fistula
J869 Pyothorax without fistula
J90 Pleural effusion, not elsewhere classified
J91 Pleural effusion in conditions classified elsewhere
J920 Pleural plaque with presence of asbestos
J929 Pleural plaque without asbestos
J930 Spontaneous tension pneumothorax
J931 Other spontaneous pneumothorax
J938 Other pneumothorax
J939 Pneumothorax, unspecified
J940 Chylous effusion
J941 Fibrothorax
J942 Haemothorax
J948 Other specified pleural conditions
J949 Pleural condition, unspecified
J950 Tracheostomy malfunction
J951 Acute pulmonary insufficiency following thoracic surgery
J952 Acute pulmonary insufficiency following nonthoracic surgery
J953 Chronic  pulmonary insufficiency following surgery
J954 Mendelson's syndrome
J955 Postprocedural subglottic stenosis
J956 Postprocedural chylothorax
J958 Other postprocedural respiratory disorders
J959 Postprocedural respiratory disorder, unspecified
J960 Acute respiratory failure
J961 Chronic respiratory failure
J969 Respiratory failure, unspecified
J980 Diseases of bronchus, not elsewhere classified
J981 Pulmonary collapse
J982 Interstitial emphysema
J983 Compensatory emphysema
J984 Other disorders of lung
J985 Diseases of mediastinum, not elsewhere classified
J986 Disorders of diaphragm
J988 Other specified respiratory disorders
J989 Respiratory disorder, unspecified
J990 Rheumatoid lung disease (M05.1)
J991 Respiratory disorders in other diffuse connective tissue disorders
J998 Respiratory disorders in other diseases classified elsewhere