"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

B

B000 Eczema herpeticum
B001 Herpesviral vesicular dermatitis
B002 Herpesviral gingivostomatitis and pharyngotonsillitis
B003 Herpesviral meningitis (G02.0*)
B004 Herpesviral encephalitis (G05.1*)
B005 Herpesviral ocular disease
B007 Disseminated herpesviral disease
B008 Other forms of herpesviral infection
B009 Herpesviral infection, unspecified
B010 Varicella meningitis (G02.0*)
B011 Varicella encephalitis (G05.1*)
B012 Varicella  pneumonia (J17.1*)
B018 Varicella with other complications
B019 Varicella without complication
B020 Zoster encephalitis (G05.1*)
B021 Zoster meningitis (G02.0*)
B022 Zoster with other nervous system involvement
B023 Zoster ocular disease
B027 Disseminated zoster
B028 Zoster with other complications
B029 Zoster without complication
B03 Smallpox1
B04 Monkeypox
B050 Measles complicated by  encephalitis (G05.1*)
B051 Measles complicated by meningitis (G02.0*)
B052 Measles complicated by pneumonia (J17.1*)
B053 Measles complicated by otitis media (H67.1*)
B054 Measles with intestinal complications
B058 Measles with other complications
B059 Measles without complication
B060 Rubella with neurological complications
B068 Rubella with other complications
B069 Rubella without complication
B07 Viral warts
B080 Other orthopoxvirus infections
B081 Molluscum contagiosum
B082 Exanthema subitum [sixth disease]
B083 Erythema infectiosum [fifth disease]
B084 Enteroviral vesicular stomatitis with exanthem
B085 Enteroviral vesicular pharyngitis
B088 Other specified viral infections characterized by skin and mucous membrane lesions
B09 Unspecifeid viral infection characterized by skin and mucous  membrane lesions
B150 Hepatitis A with hepatic coma
B159 Hepatitis A without hepatic coma
B160 Acute hepatitis B with delta-agent (coinfection) with hepatic coma
B161 Acute hepatitis B with delta-agent (coinfection) without hepatic coma
B162 Acute hepatitis B without delta-agent with hepatic coma
B169 Acute hepatitis B without delta-agent and without hepatic coma
B170 Acute delta-(super) infection of hepatitis B carrier
B171 Acute hepatitis C
B172 Acute hepatitis E
B178 Other specified acute viral hepatitis
B180 Chronic viral hepatitis B with delta-agent
B1810 Chronic viral hepatitis B without delta-agent
B1819 Chronic hepatitis B unspecified delta agent status
B182 Chronic viral hepatitis C
B188 Other chronic viral hepatitis
B189 Chronic viral hepatitis, unspecified
B190 Unspecified viral hepatitis with coma
B199 Unspecified viral hepatitis without hepatic coma
B200 HIV disease  resulting in mycobacterial infection
B201 HIV disease  resulting in other bacterial infections
B202 HIV disease  resulting in cytomegaloviral disaese
B203 HIV disease  resulting in other viral infections
B204 HIV disease  resulting in candidiasis
B205 HIV disease  resulting in other mycoses
B206 HIV disease  resulting in Pneumocystis carinii pneumonia
B207 HIV disease  resulting in multiple infections
B208 HIV disease  resulting in other infectious and parasitic diseases
B209 HIV disease  resulting in unspecified infectious or parasitic disease
B210 HIV disease  resulting in Kaposi's sarcoma
B211 HIV disease  resulting in Burkitt's lymphoma
B212 HIV disease  resulting in other types of non-Hodgkin's lymphoma
B213 HIV disease  resulting in other malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue
B217 HIV disease  resulting in multiple malignant neoplasms
B218 HIV disease  resulting in other malignant neoplasms
B219 HIV disease  resulting in unspecified malignant neoplasm
B220 HIV disease  resulting in encephalopathy
B221 HIV disease  resulting in lymphoid interstitial pneumonitis
B222 HIV disease  resulting in wasting syndrome
B227 HIV disease resulting in multiple diseases classified elsewhere
B230 Acute HIV infection syndrome
B231 HIV disease resulting in (persistent) generalized lymphadenopathy
B232 HIV disease resulting in haematological and immunological abnormalities ,not elsewhere classified
B233 Pruritic papular eruption in HIV
B238 HIV disease resulting in other specified conditions
B24 Unspecified human immunodeficie virus (HIV) disease
B250 Cytomegaloviral pneumonitis [J17.1*]
B251 Cytomegaloviral hepatitis [K77.0*]
B252 Cytomegaloviral pancreatitis (K87.1*)
B258 Other cytomegalovial diseases
B259 Cytomegaloviral diseases, unspecified
B260 Mumps orchitis (N51.1*)
B261 Mumps meningitis (G02.0*)
B262 Mumps encephalitis (G05.1*)
B263 Mumps pancreatitis (K87.1)
B268 Mumps with other complications
B269 Mumps without complication
B270 Gammaherpesviral mononucleosis
B271 Cytomegaloviral mononucleosis
B278 Other infectious mononucleosis
B279 Infectious mononucleosis, unspecified
B300 Keratoconjunctivitis due to adenovirus (H19.2*)
B301 Conjunctivitis due to adenovirus (H13.1*)
B302 Viral pharyngoconjunctivitis
B303 Acute epidemic haemorrhagic conjunctivitis (enteroviral) (H13.1*)
B308 Other viral conjunctivitis (H13.1*)
B309 Viral conjunctivitis, unspecified
B330 Epidemic myalgia
B331 Ross River disease
B332 Viral carditis
B333 Retrovirus infections, not elsewhere classified
B33.4 Hantavirus (cardio)-pulmonary syndrome [HPS]  [HCPS] (J17.1*)
B338 Other specified viral diseases
B340 Adenovirus infection, unspecified
B341 Enterovirus  infection, unspecified
B342 Coronavirus  infection, unspecified
B343 Parvovirus  infection, unspecified
B344 Papovavirus  infection, unspecified
B348 Other viral  infections of unspecified site
B349 Viral infection, unpecified
B350 Tinea barbae and tinea capitis
B351 Tinea unguium
B352 Tinea manuum
B353 Tinea pedis
B354 Tinea corporis
B355 Tinea imbricata
B356 Tinea cruris
B357 Tinea faciei
B358 Other dermatophytoses
B359 Dermatophytosis, unspecified
B360 Pityriasis versicolor
B361 Tinea nigra
B362 White piedra
B363 Black piedra
B368 Other specified superficial mycoses
B369 Superficial mycosis, unspecified
B3700 Acute pseudomembranous candidal stomatitis
B3701 Acute  erythematous (atrophic) candidal stomatitis
B3702 Chronic hyperplastic candidal stomatitis
B3703 Chronic erythematous (atrophic) candidal stomatitis
B3704 Mucocutaneous candidiasis
B3705 Oral candidal granuloma
B3706 Angular cheilitis
B3708 Other specified , candidal stomatitis
B3709 Candidal stomatitis, unspecified
B371 Pulmonary candidiasis
B372 Candidiasis of skin and nail
B373 Candidiasis of vulva and vagina (N77.1*)
B374 Candidiasis of other urogenital sites
B375 Candidal meningitis (G02.1*)
B376 Candidal endocarditis (I39.8*)
B377 Candidal septicaemia
B378 Candidiasis of other sites
B379 Candidiasis, unspecified
B380 Acute pulmonary coccidioidomycosis
B381 Chronic  pulmonary coccidioidomycosis
B382 Pulmonary coccidioidomycosis, unspecified
B383 Cutaneous coccidioidomycosis
B384 Coccidioidomycosis meningitis (G02.1*)
B387 Disseminated coccidioidomycosis
B388 Other forms of coccidioidomycosis
B389 Coccidioidomycosis, unspecified
B390 Acute pulmonary histoplasmosis capsulati
B391 Chronic  pulmonary histoplasmosis capsulati
B392 Pulmonary histoplasmosis capsulati, unspecified
B393 Disseminated histoplasmosis capsulati
B394 Histoplasmosis capsulati, unspecified
B395 Histoplasmosis duboisii
B399 Histoplasmosis, unspecified
B400 Acute pulmonary blastomycosis
B401 Chronic pulmonary blastomycosis
B402 Pulmonary blastomycosis, unspecified
B403 Cutaneous blastomycosis
B407 Disseminated blastomycosis
B408 Other forms of blastomycosis
B409 Blastomycosis, unspecified
B410 Pulmonary paracoccidioidomycosis
B417 Disseminated paracoccidioidomycosis
B418 Other forms of paracoccidioidomycosis
B419 Paracoccidioidomycosis, unspecified
B420 Pulmonary sporotrichosis [J99.8*]
B421 Lymphocutaneous sporotrichosis
B427 Disseminated sporotrichosis
B428 Other forms of sporotrichosis
B429 Sporotrichosis, unspecified
B430 Cutaneous chromomycosis
B431 Phaeomycotic brain abscess
B432 Subcutaneous phaeomycotic abscess and cyst
B438 Other forms of chromomycosis
B439 Chromomycosis, unspecified
B440 Invasive pulmonary aspergillosis
B441 Other pulmonary aspergillosis
B442 Tonsillar aspergillosis
B447 Disseminated aspergillosis
B448 Other forms of aspergillosis
B449 Aspergillosis, unspecified
B450 Pulmonary cryptococcosis
B451 Cerebral cryptococcosis
B452 Cutaneous cryptococcosis
B453 Osseous cryptococcosis
B457 Disseminated cryptococcosis
B458 Other forms of cryptococcosis
B459 Cryptococcosis, unspecified
B460 Pulmonary mucormycosis
B461 Rhinocerebral mucormycosis
B462 Gastrointestinal mucormycosis
B463 Cutaneous mucormycosis
B464 Disseminated mucormycosis
B465 Mucormycosis, unspecified
B468 Other zygomycoses
B469 Zygomycosis, unspecified
B470 Eumycetoma
B471 Actinomycetoma
B479 Mycetoma, unspecified
B480 Lobomycosis
B481 Rhinosporidiosis
B482 Allescheriasis
B483 Geotrichosis
B484 Penicillosis
B487 Opportunistic mycoses
B488 Other specified mycoses
B49 Unspecified mycosis
B500 Plasmodium falciparum malaria malaria with cerebral complications
B508 Other severe and complicated Plasmodium falciparum malaria
B509 Plasmodium falciparum malaria, unspecified
B510 Plasmodium vivax malaria with rupture of spleen
B518 Plasmodium vivax malaria with other complications
B519 Plasmodium vivax malaria without complication
B520 Plasmodium malariae malaria with nephropathy
B528 Plasmodium malariae malaria with other complications
B529 Plasmodium malariae malaria without complication
B530 Plasmodium ovale malaria
B531 Malaria due to simian plasmodia
B538 Other parasitologically confirmed malaria, not elsewhere classified
B54 Unspecified malaria
B550 Visceral leishmaniasis
B551 Cutaneous leishamaniasis
B552 Mucocutaneous leishamaniasis
B559 Leishamaniasis, unspecified
B560 Gambiense trypanosomiasis
B561 Rhodesiense trypanosomiasis
B569 African trypanosomiasis, unspecified
B570 Acute Chagas' disease with heart involvement (I41.2*, I98.1*)
B571 Acute Chagas' disease without heart involvement
B572 Chagas' disease (chronic) with heart involvement 
B573 Chagas' disease (chronic) with digestive system involvement
B574 Chagas' disease (chronic) with nervous system involvement
B575 Chagas' disease (chronic) with other organ involvement
B580 Toxoplasma oculopathy
B581 Toxoplasma hepatitis (K77.0*)
B582 Toxoplasma meningoencephalitis (G05.2*)
B583 Pulmonary toxoplasmosis (J17.3*)
B588 Toxoplasmosis with other organ involvement
B589 Toxoplasmosis, unspecified
B59 Pneumocystosis
B600 Babesiosis
B601 Acanthamoebiasis
B602 Naegleriasis
B608 Other specified protozoal diseases
B64 Unspecified protozoal disease
B650 Schistosomiasis due to Schistosoma haematobium [urinary schistosomiasis]
B651 Schistosomiasis due to Schistosoma mansoni [intestinal schistosomiasis]
B652 Schistosomiasis due to Schistosoma japonicum
B653 Cercarial dermatitis
B658 Other schistosomiases
B659 Schistosomiasis, unspecified
B660 Opisthorchiasis
B661 Clonorchiasis
B662 Dicrocoeliasis
B663 Fascioliasis
B664 Paragonimiasis
B665 Fasciolopsiasis
B668 Other specified fluke infections
B669 Fluke infection, unspecified
B670 Echinococcus granulosus infection of liver
B671 Echinococcus granulosus infection of lung
B672 Echinococcus granulosus infection of bone
B673 Echinococcus granulosus infection, other and multiple sites
B674 Echinococcus granulosus infection, unspecified
B675 Echinococcus multilocularis infection of liver
B676 Echinococcus multilocularis infection, other and multiple sites
B677 Echinococcus multilocularis infection, unspecified
B678 Echinococcosis, unspcified, of liver
B679 Echinococcosis, other and unspecified
B680 Taenia solium taeniasis
B681 Taenia saginata taeniasis
B689 Taeniasis, unspecified
B690 Cysticercosis of central nervous system
B691 Cysticercosis of eye
B692 Cysticercosis of skin
B698 Cysticercosis of other sites
B699 Cysticercosis, unspecified
B700 Diphyllobothriasis
B701 Sparganosis
B710 Hymenolepiasis
B711 Dipylidiasis
B718 Other specified cestode infections
B719 Cestode infection, unspecified
B72 Dracunculiasis
B73 Onchocerciasis
B740 Filariasis due to Wuchereria bancrofti
B741 Filariasis due to Brugia malayi
B742 Filariasis due to Brugia timori
B743 Loiasis
B744 Mansonelliasis
B748 Other filariases
B749 Filariasis, unspecified
B75 Trichinellosis
B760 Ancylostomiasis
B761 Necatoriasis
B768 Other hookworm diseases
B769 Hookworm diseases, unspcified
B770 Ascariasis with intestinal complications
B778 Ascariasis with other complications
B779 Ascariasis unspecified
B780 Intestinal strongyloidiasis
B781 Cutaneous strongyloidiasis
B787 Disseminated strongyloidiasis
B788 Other strongyloidiasis
B789 Strongyloidiasis, unspecified
B79 Trichuriasis
B80 Enterobiasis
B810 Anisakiasis
B811 Intestinal capillariasis
B812 Trichostrongyliasis
B813 Intestinal angiostrongyliasis
B814 Mixed intestinal helminthiases
B818 Other specified intestinal helminthiases
B820 Intestinal helminthiasis, unspecified
B829 Intestinal parasitism, unspecified
B830 Visceral larva migrans
B8310 Gnathostomiasis of central nervous system
B8311 Gnathostomiasis of eye
B8312 Gnathostomiasis of skin
B8318 Gnathostomiasis of other sites
B8319 Gnathostomiasis, unspecified
B832 Angiostrongyliasis due to Parastrongylus cantonensis
B833 Syngamiasis
B834 Internal hirudiniasis
B838 Other specified helminthiases
B839 Helminthiasis, unspecified
B850 Pediculosis due to Pediculus humanus capitis
B851 Pediculosis due to Pediculus humanus corporis
B852 Pediculosis, unspecified
B853 Phthiriasis
B854 Mixed pediculosis and phthiriasis
B860 Scabies due to Sarcoptes scabiei
B868 Other scabies
B869 Scabies, unspecified
B870 Cutaneous myiasis
B871 Wound myiasis
B872 Ocular myiasis
B873 Nasopharyngeal myiasis
B874 Aural myiasis
B878 Myiasis of other sites
B879 Myiasis, unspecified
B880 Other acariasis
B881 Tungiasis [sandflea infestation]
B882 Other arthropod infestations
B883 External hirudiniasis
B888 Other specified infestations
B889 Infestation, unspecified
B89 Unspecified parasitic disease
B900 Sequelae of central nervous system tuberculosis
B901 Sequelae of genitourinary tuberculosis
B902 Sequelae of tuberculosis of bones and joints
B908 Sequelae of tuberculosis of other organs
B909 Sequelae of respiratory and unspecified tuberculosis
B91 Sequelae of poliomyelitis
B92 Sequelae of leprosy
B940 Sequelae of trachoma
B941 Sequelae of viral encephalitis
B942 Sequelae of viral hepatitis
B948 Sequelae of other spcified infectious and parasitic diseases
B949 Sequelae of unspecified infectious or parasitic disease
B950 Streptococcus, group A, as the cause of diseases  classified to other chapters
B951 Streptococcus, group B, as the cause of diseases  classified to other chapters
B952 Streptococcus, group D, as the cause of diseases  classified to other chapters
B953 Streptococcus pneumoniae as the cause of diseases  classified to other chapters
B954 Other streptococcus as the cause of diseases  classified to other chapters
B955 Unspecified streptococcus as the cause of diseases  classified to other chapters
B956 Staphylococcus aureus as the cause of diseases  classified to other chapters
B957 Other staphylococcus as the cause of diseases classified to other chapters
B958 Unspecified staphylococcus as the cause of diseases classified to other chapters
B960 Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] as the cause of diseases classified to other chapters
B961 Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] as the cause of diseases classified to other chapters
B962 Escherichia coli [E.coli] as the cause of diseases classified to other chapters
B963 Haemophilus influenzae [H. influenzae] as the cause of diseases classified to other chapters
B964 Proteus (mirabilis)(morganii) as the cause of diseases classified to other chapters
B965 Pseudomonas (aeruginosa)(mallei)(pseudomallei) as the cause of diseases classified to other chapters
B966 Bacillus fragilis [B.fragilis] as the cause of diseases classified to other chapters
B967 Clostridium perfringens [C. perfringens] as the cause of diseases classified to other chapters
B968 Other specified bacterial agents as the cause of diseases classified to other chapters
B970 Adenovirus as  the cause of diseases classified to other chapters
B971 Enterovirus as  the cause of diseases classified to other chapters
B972 Coronavirus as  the cause of diseases classified to other chapters
B973 Retrovirus as  the cause of diseases classified to other chapters
B974 Respiratory syncytial virus as  the cause of diseases classified to other chapters
B975 Reovirus as  the cause of diseases classified to other chapters
B976 Parvovirus as  the cause of diseases classified to other chapters
B977 Papillomavirus as  the cause of diseases classified to other chapters
B978 Other viral agents as  the cause of diseases classified to other chapters
B980 Helicobacter pylori [H. pylori] as the cause of diseases classified to other chapters 
B981 Vibrio vulnificus as the cause of diseases classified to other chapters 
B99 Other and unspecified infectious diseases