"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

A

A000 Cholera due to Vibrio cholerae 01, biovar cholerae
A001 Cholera due to Vibrio cholerae 01, biovar eltor
A002 Cholera due to Vibrio cholerae non O1 
A009 Cholera, unspecified
A010 Typhoid fever
A011 Paratyphoid fever A
A012 Paratyphoid fever B
A013 Paratyphoid fever C
A014 Paratyphoid fever, unspecified
A020 Salmonella enteritis
A021 Salmonella septicaemia
A022 Localized salmonella infections
A028 Other specified salmonella infections
A029 Salmonella infection, unspecified
A030 Shigellosis due to Shigella dysenteriae
A031 Shigellosis due to Shigella flexneri
A032 Shigellosis due to Shigella boydii
A033 Shigellosis due to Shigella sonnei
A038 Other shigellosis
A039 Shigellosis, unspecified
A040 Enteropathogenic Escherichia coli infection
A041 Enterotoxigenic Escherichia coli infection
A042 Enteroinvasive Escherichia coli infection
A043 Enterohaemorrhagic Escherichia coli infection
A044 Other intestinal Escherichia coli infections
A045 Campylobacter enteritis
A046 Enteritis due to Yersinia enterocolitica
A047 Enterocolitis due to Clostridium difficile

  Antibiotic  associated  colitis

  Pseudomembranous enterocolitis
A048 Other specified bacterial intestinal infections
A049 Bacterial intestinal infection, unspecified
A050 Foodborne staphylococcal intoxication
A051 Botulism
A052 Foodborne Clostridium perfringens [Clostridium welchii]
A053 Foodborne Vibrio parahaemolyticus intoxication
A054 Foodborne Bacillus cereus intoxication
A058 Other specified bacterial foodborne intoxications
A059 Bacterial foodborne intoxication, unspecified
A060 Acute amoebic dysentery
A061 Chronic intestinal amoebiasis
A062 Amoebic nondysenteric colitis
A063 Amoeboma of intestine
A064 Amoebic liver abscess
A065 Amoebic lung abscess (J99.8*)
A066 Amoebic brain abscess (G07*)
A067 Cutaneous amoebiasis
A068 Amoebic infection of other sites
A069 Amoebiasis, unspecified
A070 Balantidiasis
A071 Giardiasis [lambliasis]
A072 Cryptosporidiosis
A073 Isosporiasis
A078 Other specified protozoal intestinal diseases
A079 Protozoal intestinal disease, unspecified
A080 Rotaviral enteritis
A081 Acute gastroenteropathy due to Norwalk agent
A082 Adenoviral enteritis
A083 Other viral enteritis
A084 Viral intestinal infection, unspecified
A085 Other specified intestinal infections
A09 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin
A090 Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin 
A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 
A150 Tuberculosis of lung, confirmed by sputum microscopy with or without culture
A151 Tuberculosis of lung, confirmed by culture only
A152 Tuberculosis of lung, confirmed histologically
A153 Tuberculosis of lung, confirmed by unspecified means
A154 Tuberculosis of intrathoracic lymph nodes, confirmed bacteriologically and histologically
A155 Tuberculosis of larynx, trachea and bronchus, confirmed bacteriologically and histologically
A156 Tuberculous pleurisy, confirmed bacteriologically and histologically
A157 Primary respiratory tuberculosis, confirmed bacteriologically and histologically
A158 Other respiratory tuberculosis, confirmed bacteriologically and histologically
A159 Respiratory tuberculosis unspecified, confirmed bacteriologically and histologically
A160 Tuberculosis of lung, bacteriologically and histologically negative
A161 Tuberculosis of lung ,bacteriological and histological examination not done
A162 Tuberculosis of lung, without mention of bacteriological or histological confirmation
A163 Tuberculosis of intrathoracic lymph nodes, without mention of bacteriological or histological confirmation
A164 Tuberculosis of larynx, trachea and bronchus, without mention of bacteriological or histological confirmation
A165 Tuberculous pleurisy, without mention of bacteriological or histological confirmation
A167 Primary respiratory tuberculosis without mention of bacteriological or histological confirmation
A168 Other respiratory tuberculosis, without mention of bacteriological or histological confirmation
A169 Respiratory tuberculosis unspecified, without mention of bacteriological or histological confirmation
A170 Tuberculous meningitis (G01*)
A171 Meningeal tuberculoma (G07*)
A178 Other tuberculosis of nervous system
A179 Tuberculosis of nervous system, unspecified (G99.8*)
A180 Tuberculosis of bones and joints
A181 Tuberculosis of genitourinary system
A182 Tuberculous peripheral lymphadenopathy
A183 Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands
A184 Tuberculosis of skin and subcutaneous tissue
A185 Tuberculosis of eye
A186 Tuberculosis of ear
A187 Tuberculosis of adrenal glands [E35.1*]
A188 Tuberculosis of other specified organs
A190 Acute miliary tuberculosis of a single specified site
A191 Acute miliary tuberculosis of multiple sites
A192 Acute miliary tuberculosis, unspecified
A198 Other miliary tuberculosis
A199 Miliary tuberculosis, unspecified
A200 Bubonic plague
A201 Cellulocutaneous plague
A202 Pneumonic plague
A203 Plague meningitis
A207 Septicaemic plague
A208 Other forms of plague
A209 Plague, unspecified
A210 Ulceroglandular tularaemia
A211 Oculoglandular tularaemia
A212 Pulmonary tularaemia
A213 Gastrointestinal tularaemia
A217 Generalized tularaemia
A218 Other forms of tularaemia
A219 Tularaemia, unspecified
A220 Cutaneous anthrax
A221 Pulmonary anthrax
A222 Gastrointestinal anthrax
A227 Anthrax septicaemia
A228 Other forms of anthrax
A229 Anthrax, unspecified
A230 Brucellosis due to Brucella melitensis
A231 Brucellosis due to Brucella abortus
A232 Brucellosis due to Brucella suis
A233 Brucellosis due to Brucella anis
A238 Other brucellosis
A239 Brucellosis, unspecified
A240 Glanders
A241 Acute and fulminating melioidosis
A242 Subacute and chronic melioidosis
A243 Other melioidosis
A244 Melioidosis, unspecified
A250 Spirillosis
A251 Streptobacillosis
A259 Rat-bite fever,unspecified
A260 Cutaneous erysipeloid
A267 Erysipelothrix septicaemia
A268 Other forms of erysipeloid
A269 Erysipeloid, unspecified
A270 Leptospirosis icterohaemorrhagica
A278 Other forms of leptospirosis
A279 Leptospirosis ,unspecified
A280 Pasteurellosis
A281 Cat-scratch disease
A282 Extraintestinal yersiniosis
A288 Other specified zoonotic bacterial diseases,not elsewhere classified
A289 Zoonotic bacterial disease,unspecified
A300 Indeterminate leprosy
A301 Tuberculoid leprosy
A302 Borderline tuberculoid leprosy
A303 Borderline leprosy
A304 Borderline lepromatous leprosy
A305 Lepromatous leprosy
A308 Other form of leprosy
A309 Leprosy ,unspecified
A310 Pulmonary mycobacterial infection
A311 Cutaneous mycobacterial infection
A318 Other mycobacterial infections
A319 Mycobacterial infection, unspecified
A320 Cutaneous listeriosis
A321 Listerial meningitis and meningoencephalitis
A327 Listerial septicaemia
A328 Other forms of listeriosis
A329 Listeriosis ,unspecified
A33 Tetanus neonatorum
A34 Obstetrical tetanus
A35 Other tetanus
A360 Pharyngeal diphtheria
A361 Nasopharyngeal diphtheria
A362 Laryngeal diphtheria
A363 Cutaneous diphtheria
A368 Other diphtheria
A369 Diphtheria ,unspecified
A370 Whooping cough due to Bordetella pertussis
A371 Whooping cough due to Bordetella parapertussis
A378 Whooping cough due to other Bordetella species
A379 Whooping cough,unspecified
A38 Scarlet fever
A390 Meningococcal meningitis [G01*]
A391 Waterhouse-Friderichsen syndrome [E35.1*]
A392 Acute meningococcaemia
A393 Chronic meningococcaemia
A394 Meningococcaemia ,unspecified
A395 Meningococcal heart disease
A398 Other meningococcal infections
A399 Meningococcal infection,unspecified
A400 Septicaemia due to streptococcus, group A
A401 Septicaemia due to streptococcus, group B
A402 Septicaemia due to streptococcus, group D
A403 Septicaemia due to streptococcus pneumoniae
A408 Other streptococcal septicaemia
A409 Streptococcal septicaemia, unspecified
A410 Septicaemia due to Staphylococcus aureus
A411 Septicaemia due to other specified staphylococcus
A412 Septicaemia due to unspecified staphylococcus
A413 Septicaemia due to Haemophilus influenzae
A414 Septicaemia due to anaerobes
A415 Septicaemia due to other Gram-negative organisms
A418 Other specified septicaemia
A419 Septicaemia, unspecified
A420 Pulmonary actinomycosis
A421 Abdominal actinomycosis
A422 Cervicofacial actinomycosis
A427 Actinomycotic septicaemia
A428 Other forms of actinomycosis
A429 Actinomycosis, unspecified
A430 Pulmonary nocardiosis
A431 Cutaneous nocardiosis
A438 Other forms of nocardiosis
A439 Nocardiosis, unspecified
A440 Systemic bartonellosis
A441 Cutaneous and mucocutaneous bartonellosis
A448 Other forms of bartonellosis
A449 Bartonellosis, unspecified
A46 Erysipelas
A480 Gas gangrene
A481 Legionnaires' disease
A482 Nonpneumonic Legionnaires' disease [Pontiac fever]
A483 Tixic shock syndrome
A484 Brazilian purpuric fever
A488 Other specified bacterial diseases
A490 Staphylococcal infection,unspecified
A491 Streptococcal infection,unspecified
A492 Haemophilus influenzae infection,unspecified
A493 Mycoplasma infection, unspecified
A498 Other bacterial infections of unspecified site
A499 Bacterial infection, unspecified
A500 Early congenital syphilis, symptomatic
A501 Early congenital syphilis, latent
A502 Early congenital syphilis, unspecified
A503 Late congenital syphilitic oculopathy
A504 Late congenital neurosyphilis [juvenile neurosyphilis]
A505 Other late congenital syphilis, symptomatic
A506 Late congenital syphilis, latent
A507 Late congenital syphilis, unspecified
A509 Congenital syphilis,  unspecified
A510 Primary genital syphilis
A511 Primary anal syphilis
A512 Primary syphilis of other sites
A513 Secondary syphilis of skin and mucous membranes
A514 Other secondary syphilis
A515 Early syphilis, latent
A519 Early syphilis, unspecified
A520 Cardiovascular syphilis
A521 Symptomatic neurosyphilis
A522 Asymptomatic neurosyphilis
A523 Neurosyphilis, unspecified
A527 Other symptomatic late syphilis
A528 Late syphilis, latent
A529 Late syphilis, unspecified
A530 Latent syphilis,unspecified as early or late
A539 Syphilis,unspecified
A540 Gonococcal infection of lower genitourinary tract without periurethral or accessory gland abscess
A541 Gonococcal infection of lower genitourinary tract with periurethral and accessory gland abscess
A542 Gonococcal pelviperitonitis and other gonococcal genitourinary infections
A543 Gonococcal infection of eye
A544 Gonococcal infection of musculoskeletal system
A545 Gonococcal pharyngitis
A546 Gonococcal infection of anus and rectum
A548 Other gonococcal infections
A549 Gonococcal infection,unspecified
A55 Chlamydial lymphogranuloma (venereum)
A560 Chlamydial infection of lower genitourinary tract
A561 Chlamydial infection of pelviperitoneum and other genitourinary organs
A562 Chlamydial infection of genitourinary tract,unspecified
A563 Chlamydial infection of anus and rectum
A564 Chlamydial infection of pharynx
A568 Sexually transmitted chlamydial infection of other sites
A57 Chancroid
A58 Granuloma inguinale
A590 Urogential trichomoniasis
A598 Trichomoniasis of other sites
A599 Trichomoniasis, unspecified
A600 Herpesviral infection of genitalia and urogenital tract
A601 Herpesviral infection of perianal skin and rectum
A609 Anogenital herpesviral infection, unspecified
A630 Anogential (venereal) warts
A638 Other specified predominantly sexually transmitted diseases
A64 Unspecified sexually transmitted diseases
A65 Nonvenereal syphilis
A660 Initial lesions of yaws
A661 Multiple papillomata and wet crab yaws
A662 Other eary skin lesions of yaws
A663 Hyperkeratosis of yaws
A664 Gummata and ulcers of yaws
A665 Gangosa
A666 Bone and joint lesions of yaws
A667 Oher manifestations of yaws
A668 Latent yaws
A669 Yaws, unspecified
A670 Primary lesions of pinta
A671 Intermediate lesions of pinta
A672 Late lesions of pinta
A673 Mixed lesions of pinta
A679 Pinta, unspecified
A680 Louse-borne relapsing fever
A681 Tick-borne relapsing fever
A689 Relapsing fever, unspecified
A690 Necrotizing ulcerative stomatitis
A691 Other Vincent's infections
A692 Lyme disease
A698 Other specified spirochaetal infections
A699 Spirochaetal infection, unspecified
A70 Chlamydia psittaci infection
A710 Intial stage of trachoma
A711 Active stage trachoma
A719 Trachoma, unspecified
A740 Chlamydial conjunctivitis (H13.1*)
A748 Other chlamydial diseases
A749 Chlamydial infection, unspecified
A750 Epidemic louse-borne typhus fever due to Rickettsia prowazekii
A751 Recrudescent typhus [Brill's disease ]
A752 Typhus fever due to Rickettsia typhi
A753 Typhus fever due to Rickettsia tsutsugamushi
A759 Typhus fever, unspecified
A770 Spotted fever due to Rickettsia rickettsii
A771 Spotted fever due to Rickettsia conorii
A772 Spotted fever due to Rickettsia siberica
A773 Spotted fever due to Rickettsia australis
A778 Other spotted fevers
A779 Spotted fever, unspecified
A78 Q fever
A790 Trench fever
A791 Rickettsialpox due to Rickettsia akari
A798 Other specified rickettsioses
A799 Rickettsiosis, unspecified
A800 Acute paralytic poliomyelitis, vaccine-associated
A801 Acute paralytic poliomyelitis, wild virus, imported
A802 Acute paralytic poliomyelitis, wild virus ,indigenous
A803 Acute paralytic poliomyelitis, other and unspecified
A804 Acute nonparalytic poliomyelitis
A809 Acute poliomyelitis, unspecified
A810 Creutzfeldt-Jakob disease
A811 Subacute sclerosing panencephalitis
A812 Progressive  multifocal leukoencephalopathy
A818 Other slow virus infections of central nervous system
A819 Slow virus infection of central nervous system, unspecified
A820 Sylvatic rabies
A821 Urban rabies
A829 Rabies, unspecified
A830 Japanese encephalitis
A831 Western equine encephalitis
A832 Eastern equine encephalitis
A833 St Louis encephalitis
A834 Australian encephalitis
A835 California encephalitis
A836 Rocio virus disease
A838 Other mosquito-borne viral encephalitis
A839 Mosquito-borne viral encephalitis, unspecified
A840 Far Eastern tick-borne encephalitis [Russian spring-summer encephalitis]
A841 Central European tick-borne encephalitis
A848 Other tick-borne viral encephalitis
A849 Tick-borne viral encephalitis, unspecified
A850 Enteroviral encephalitis (G05.1*)
A851 Adenoviral encephalitis  (G05.1*)
A852 Arthropod-borne viral encephalitis, unspecified
A858 Other specified viral encephalitis
A86 Unspecified viral encephalitis
A870 Enteroviral meningitis (G02.0*)
A871 Adenoviral meningitis (G02.0*)
A872 Lymphocytic choriomeningitis
A878 Other viral meningitis
A879 Viral meningitis, unspecified
A880 Enteroviral exanthematous fever [Boston exanthem]
A881 Epidemic vertigo
A888 Other specified viral infections of central nervous system
A89 Unspecified viral infection of central nervous system
A90 Dengue fever [classical dengue]
A910 Dengue hemorrhagic fever  with shock
A911 Dengue hemorrhagic fever without shock
A919 Dengue hemorrhagic fever, unspecified
A920 Chikungunya virus disease
A921 O'nyong-nyong fever
A922 Venezuelan equine fever
A923 West Nile fever
A924 Rift Valley fever
A928 Other specified mosquito-borne viral fevers
A929 Mosquito-borne viral fever, unspecified
A930 Oropouche virus disease
A931 Sandfly fever
A932 Colorado tick fever
A938 Other specified arthropod-borne viral fevers
A94 Unspecified arthropod-borne viral fever
A950 Sylvatic yellow fever
A951 Urban yellow fever
A959 Yellow fever, unspecified
A960 Junin haemorrhagic fever
A961 Machupo haemorrhagic fever
A962 Lassa fever
A968 Other arenaviral haemorrhagic fevers
A969 Arenaviral haemorrhagic fever, unspecified
A980 Crimean-Congo haemorrhagic fever
A981 Omsk haemorrhagic fever
A982 Kyasanur Forest disease
A983 Marburg virus disease
A984 Ebola virus disease
A985 Haemorrhagic fever with renal syndrome
A988 Other specified viral haemorrhagic fevers
A99 Unspecified viral haemorrhagic fever