"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

นักเวชระเบียน อาชีพนี้เกี่ยวกับอะไร

นักเวชระเบียน จะมีการแบ่งงานทางด้านเวชระเบียนตามภารกิจหลักๆ โดยทั่วไปการแยกงานทางด้านเวชระเบียนแบ่งออกเป็น
                  1. งานเวชระเบียน คือ งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก งานเวชระเบียนผู้ป่วยใน
                  2.งานเวชสถิติ คือ งานเข้ารหัส งานสถิติ
                  3.งานคอมพิวเตอร์ด้านเวชระเบียน อาจแบ่งเป็น งานด้านฮาร์ดแวร์ งานด้านซอฟต์แวร์และบุคลากรแต่โดยรวมจะปฏิบัติงานในฐานะผู้ชำนาญการซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานเวชสถิติที่ยากมาก ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์กับงานที่ปฏิบัติ เพื่อกำหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยไม่ต้องมีการกำกับ ตรวจสอบ แนะนำ สามารถวางแผนการปฏิบัติงานเองและตัดสินใจ แก้ไข ปรับเปลี่ยนแผนหรือแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ควบคุมการลงทะเบียนรับและจำหน่ายคนไข้ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย การรักษาพยาบาล การวิเคราะห์โรค แปลข้อมูลและลงรหัส จัดทำดรรชนีชื่อผู้ป่วย ชื่อโรคและการบำบัดรักษา ทำรายงานที่เกี่ยวกับสถิติด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่สังกัด หรือปฏิบัติงาทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเวชสถิติ การวางแผนและกำหนดแนวทางปฏิบัติทางด้านเวชสถิติ เป็นต้น ศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการต่าง ๆ ในการปรับปรุงงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาในงานเวชสถิติโดยการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานเวชสถิติ จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเวชสถิติ เผยแพร่และให้บริการวิชาการงานเวชสถิติ ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานเวชสถิติ ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ความก้าวหน้าในการทำงาน

UploadImage
         งานเวชระเบียนสามารถปฎิบัติงานได้ทั้งรัฐและเอกชน โดยจะทำงานในแผนกเวชระเบียน โดยสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่องได้คือ  นักวิชาการเวชระเบียน นักเวชระเบียน นักวิชาการเวชสถิติ นักวิชาการสถิติหรือนักสถิติ นักวิชาการเวชสารสนเทศ นักวิชาการรหัสโรค นักวิชาการด้านข้อมูลข่าวสาร หรือนักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์บุคลากรอื่น ๆ ด้าน การบริหารระบบเวชระเบียน เช่น นักบริหารเวชระเบียนประจำสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ง รพ.ชุมชน รพ.ทั่วไป รพ.ศูนย์ รพ.เฉพาะทาง รพ.ส่งเสริมสุขภาพ รพ.เอกชน สสจ. สำนักการแพทย์ของกรุงเทพมหานครหรือเขตปกครองพิเศษ สปสช. สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันภัยทั่วไป

อัตราเงินเดือน

อาชีพเวชระเบียน จะได้รับรายได้ขั้นต่ำประมาณ 15,000 - 20,000 บาท/เดือน พร้อมทั้งสวัสดิการต่างๆตามที่โรงพยาบาลจะกำหนด

เงินเดือนเฉลี่ย

15,000.00

จิตอาสา งานเวชระเบียน

น้อง ๆ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ใช้เวลาว่างระหว่างคาบเรียน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
เพื่อประโยชน์ต่อผู้รับบริการและเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานของ จนท.เวชระเบียน รพ.ราชบุรี

ขอบพระคุณ อาจารย์สิริวรรณ  เพ็งเลา ที่ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมดีๆ เสมอมา
สนใจร่วมกิจกรรม "จิตอาสา" ติดต่อ งานเวชระเบียน รพ.ราชบุรี 
โทร 032-719600 ต่อ 1172,1740

http://djphapho.blogspot.com/2015/10/blog-post_14.html
ปัญหาใหญ่ของงานเวชระเบียน :ค้นแฟ้มประวัติไม่พบ

ค้นประวัติไม่พบ เกิดจากอะไร?
1. เพิ่งกลับจากโรงพยาบาล กรณีที่ผุ้ป่วยเคยนอนพักรักษาในโรงพยาบาล แฟ้มประวัติของท่าน ยังไม่ส่งคืนจากหอผู้ป่วยด้วยปัจจัยหลายๆ ประการ ซึ่ง จนท.เวชระเบียนจะต้องติดตามแฟ้มประวัติของท่านจากหอผู้ป่วย โดย
 - จนท.เวชระเบียน เริ่มทำงาน 07.30น.
- จนท.หอผู้ป่วย เริ่มทำงาน 08.30 น.  
ฉะนั้น จนท.เวชระเบียน จะสามารถเริ่มตามแฟ้มประวัติของท่าน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ซึ่งในกระบวนการติดตามก็จะมีผลลัพท์  2 กรณี คือ
กรณี จนท.หอผู้ป่วย ค้นแฟ้มเวชระเบียนได้ จะโทรแจ้งให้ส่ง จนท. ไปรับแฟ้มเวชระเบียน นำมาส่งมอบให้ผู้ป่วย
กรณี จนท.หอผู้ป่วย ค้นแฟ้มเวชระเบียน ให้ไม่ได้ ซึ่งอาจจะใช้เวลานานหลายชั่วโมง ซึ่ง จนท.เวชระเบียน จะมีกระบวนการโทรสอบถามไปยัง หอผู้ป่วย ทุกๆ 30 นาที
2. เพิ่งมาตรวจ ภายใน 1-2 วันนี้ แฟ้มประวัติของท่าน อาจจะยังไม่ส่งคืนจากห้องตรวจ ซึ่ง มีบางห้องตรวจอาจจะเก็บแฟ้มประวัติของท่านไว้ให้
3. มีนัดตรวจหลายห้องตรวจในวันเดียวกัน แฟ้มประวัติของท่าน อาจจะอยู่ที่ห้องตรวจอื่น
4
มีนัดตรวจล่วงหน้าก่อน 1-2 วัน แฟ้มประวัติของท่าน ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว กรุณาติดต่อหน่วยนัด
5. 
กรณีมีผู้ยืมประวัติผู้ป่วยโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการศึกษา เพื่อการบันทึกข้อมูลการรักษา เพื่อการเรียกเก็บค่ารักษา พยาบาล ฯลฯ บางครั้งไม่สามารถติดตามแฟ้มเวชระเบียนได้
ด้วยจำนวนแฟ้มเวชระเบียนที่มากกว่า 3,500 แฟ้ม ต่อวัน เจ้าหน้าที่เวชระเบียน อาจจะยังจัดเก็บไม่ทัน อาจจะเก็บผิดที่ ฯลฯ
7.
เราพยายามที่จะนำระบบเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์ มาใช้ เร็วๆ นี้ คาดว่าปัญหาต่างๆ คงจะลดลง
 


แบบฟอร์มกลางเพื่อใช้ในการประกันภัย (Form A) Admission


ที่มา: แพทยสภา
http://www.tmc.or.th/file_download/Form_A1.pdf

แบบฟอร์มกลางเพื่อใช้ในการประกันภัย (Form B) Physician Discharge Summary


ที่มา: แพทยสภา
http://www.tmc.or.th/file_download/Form_B_Physical_discharge_20summary05Sep071.pdf

แบบฟอร์มกลางเพื่อใช้ในการประกันภัย รายงานแพทย์ / Physician's Statement

ที่มา: แพทยสภา
http://www.tmc.or.th/file_download/Physician_27s_20Statement_05Sep071.pdf

ใบคําขอเรียกร้องค่าชดเชยการรักษาพยาบาลผู้ ป่วยนอก ( OPD ) เนื่องจากอุบัติเหตุที่มา: แพทยสภา
http://www.tmc.or.th/file_download/form_pakun.pdf


ภาพของท่าน สวยงามและสื่อความหมายได้ชัดเจน เราขออนุญาตนำภาพของท่านมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะ หากขัดข้องประการใด รบกวนโทร 089-1326770