.

.

แนวทางการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน

http://www.dol.go.th/pepc/images/medias/pepc/file/_322558.pdf
1. ที่มา เนื่องดวยปจจุบันมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดใหการประกอบกิจการของ ประชาชนตองผานการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจง ในการขออนุญาต ดําเนินการตาง ๆ จะตองติดตอกับสวนราชการหลายแหง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไมไดกําหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเปนรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดความคลุมเครือ ไมชัดเจน อันเปนการสรางภาระแกประชาชนอยางมากและเปนอุปสรรคตอการเพิ่มขีดความ สามารถในการประกอบ ธุรกิจของประเทศในเวทีการคาโลก คณะรักษาความสงบแหงชาติไดประชุมปรึกษาลงมติใหเสนอราง พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. .... ตอสภานิติบัญญัติ แหงชาติ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติจึงไดใชอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีและ คณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอ รางพระราชบัญญัติดังกลาว ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเปนเรื่องเรงดวน สภานิติบัญญัติแหงชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวแลว ลงมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย นายกรัฐมนตรี ไดนํารางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. .... ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และ มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558 มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ดังนี้ มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กําหนดใหในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาตผู อนุญาตจะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขอ อนุญาต จะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ และจะกําหนดใหยื่นคําขอผานทางอิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอดวยตนเองก็ ได มาตรา 7 วรรคสอง คูมือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งใหปดประกาศไว ณ สถานที่ที่กําหนดใหยื่น คําขอ และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และเมื่อประชาชนไดสําเนาคูมือดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่ จัดสําเนา ให โดยจะคิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนนั้น ใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสําหรับประชาชนดวย มาตรา 7 วรรคสาม กําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กําหนดตามวรรคหนึ่งวาเปนระยะเวลา ที่เหมาะสมตาม หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือไม ในกรณีที่เห็นวาขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด ดังกลาวลาชาเกินสมควร ใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการใหผูอนุญาตดําเนินการแกไขให เหมาะสมโดยเร็ว มาตรา 17 ใหผูอนุญาตจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามมาตรา 7 ใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 

2. วัตถุประสงคของการจัดทําแนวทางการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
2.1 เพื่อใหหนวยงานของรัฐเขาใจและทราบแนวทางในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
2.2 เพื่อใหการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนเปนไปอยางถูกตองและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตาม เจตนารมณของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558 อนึ่ง แนวทางการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนนี้ เปนแนวทางพื้นฐานที่มุงเนนใหการจัดทําคูมือ สําหรับประชาชนเปนไปตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ พิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และหากสามารถบรรลุเจตนารมณตามที่กฎหมายบัญญัติแลว หนวยงานสามารถเพิ่มเติมประเด็นที่สอดคลองกับระบบการใหบริการของหนวยงาน ไดตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนาปรับปรุงการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นได อยางตอเนื่อง 

3. คําจํากัดความ 
“การบริการประชาชน” หมายถึง การดําเนินการใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐ จนแลวเสร็จตามคําขอการยื่นคําขอนี้เปนการยื่นคําขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหหนวยงาน ของรัฐกําหนดใหผูรับบริการตองยื่นคําขอกอนดําเนินการใด ไดแกการอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตรและการใหอาชญาบัตร 
“ผูรับบริการ” หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรงหรือหนวยงานภาคเอกชนที่มารับ บริการจากหนวยงานของรัฐ “
หนวยงานของรัฐ” ประกอบดวย สวนราชการ จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานของรัฐรูปแบบใหม1 

4. แนวคิดและหลักการ แนวคิดและหลักการของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํา นวยความ สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ไดนําหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มาเปนหลักการสําคัญ ไมวาจะเปนการลดตนทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของ ภาครัฐ การสรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เปดเผย ขั้นตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบ เพื่อเปาหมายอันเปนหัวใจสําคัญ คือ การอํานวยความสะดวกใหแก ประชาชน 1 หนวยงานของรัฐรูปแบบใหม 3 ประเภท ประกอบดวย 
1) องคการของรัฐที่เปนอิสระ ตัวอยางเชน ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด หลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เปนตน 
2) กองทุนที่เปนนิติบุคคล (เครื่องมือทางเศรษฐกิจของรัฐ) 
3) หนวยงานที่ใชอํานาจรัฐหรือเปนเครื่องมือของรัฐแตไมเปนองคกรของรัฐ ไดแก สภาวิชาชีพ สถาบันภายใตมูลนิธิซึ่งอยูใน กํากับหรือเปนเครื่องมือของสวนราชการ นิติบุคคลเฉพาะกิจ 3 
4.1 ความหมายของคูมือสําหรับประชาชน เปนคูมือที่แสดงใหประชาชนรับทราบขอมูลที่ชัดเจนในการติดตอขอรับบริการ จากหนวยงานของรัฐ วามีหลักเกณฑวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเปนอยางไร เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก ใหแกประชาชน 
4.2 ขอบเขตการดําเนินการ หนวยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหประชาชนตองขออนุญาต จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือแจงกอนจะดําเนินการใด ๆ ตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
4.3 วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนมีวัตถุประสงคดังนี้ 
1) เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหขอมูลที่ ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช ประกอบคําขอ สถานที่ใหบริการ 
2) เพื่อลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ 
4) เพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ 
4.4 เปาหมายของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน หนวยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดให ประชาชนตองมายื่นคําขออนุญาตกอนดําเนินการใดมีการจัดทําคูมือสําหรับ ประชาชนและนําไปใชในการ ใหบริการประชาชน 

5. ประเภทของกระบวนงานบริการ ในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนจะมีประเด็นสําคัญที่หนวยงานของรัฐจะต องพิจารณาใน รายละเอียดกระบวนงานบริการที่จําแนกเปน 4 ประเภท 
1) กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว หมายถึง ในการใหบริการประชาชนหนวยงานสามารถดําเนินการไดอยางเบ็ดเสร็จภายใน หนวยงานเดียว 4 
2) กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงหลายหนวยงาน หมายถึง ในการใหบริการประชาชนมีขั้นตอนที่จะตองผานการพิจารณาจากหนวยงานอื่นใน การดําเนินการอนุมัติ อนุญาต หรือใหความเห็นชอบ 
3) กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น หมายถึง ในการใหบริการประชาชนมีการกําหนดใหประชาชนตองนําเอกสารหรือหลักฐานที่ ออกใหโดยหนวยงานอื่นมาเปนเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอเพื่อพิจารณา 
4) กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น หมายถึง การใหบริการประชาชนที่มีกฎหมาย หรือกฎกําหนดใหผูวาราชการจังหวัด ผูปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค สวนทองถิ่นเปนผูอนุญาต โดยมีการใหบริการ ทั้ง 3 ประเภท คือ กระบวนงาน บริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงหลายสวนราชการ กระบวนงานบริการที่ ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น 

6. องคประกอบของคูมือสําหรับประชาชน 
1) ขอบเขตการใหบริการ ซึ่งระบุขอมูลเกี่ยวกับ  งานที่ใหบริการ ระบุงานที่ใหบริการประชาชนที่เกี่ยวของกับการอนุญาต ไดแก การอนุญาต การออก ใบอนุญาต การอนุมัติการจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตร และการใหอาชาบัตร  ระบุสถานที่หรือชองทางการใหบริการ ระบุชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพทของสถานที่ใหบริการ หรือตําแหนงที่อยูของชองทางการ ใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส  ระบุ วัน เวลา ที่ใหบริการ ระบุวันที่ใหบริการ และชวงเวลาที่ใหบริการ (เวลาเปด – ปด) เอกสารประกอบ 1 เอกสารประกอบ 2 5 
2) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ แสดงหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอที่หนวยงานกําหนดไวให ประชาชนทราบอยางชัดเจน เพื่อใหสามารถเตรียมดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดได อยางถูกตอง 
3) ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา  แสดงขั้นตอนการใหบริการเรียงตามลําดับกอนหลัง คําอธิบายโดยสังเขป พรอมทั้งระบุ หนวยงานผูรับผิดชอบ ในแตละขั้นตอน  แสดงระยะเวลาในการดําเนินการแตละขั้นตอน และระยะเวลาโดยรวม กรณีกระบวนงานบริการเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น ควรมีการระบุขั้นตอนใหชัดเจนวามี ความเกี่ยวของกับหนวยงานใดบาง และในการกําหนดระยะเวลาการดําเนินการของขั้นตอนที่เชื่อมโยงกับ หนวยงานอื่นนี้ควรมีการปรึกษาหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ ใหไดขอสรุประยะเวลาที่ประกาศให ประชาชนรับทราบ กรณี กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ควรมีการกําหนด ขั้นตอน และระยะเวลามาตรฐานโดยหนวยงานผูมีอํานาจตามกฎมาย เพื่อใหการบริการประชาชนมีมาตรฐาน อยางทั่วถึง ทั้งนี้ ในการปฏิบัติใหพิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพและประโยชนตอผูรับบริการ เปนสําคัญ 
4) รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาตจะตองมายื่นพรอมกับคําขอ แสดงรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ใชประกอบการยื่นคําขอรับบริการมีการ แบงหมวดหมู เอกสาร พรอมกับระบุจํานวนของเอกสารหรือหลักฐานใหชัดเจน กรณี กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น ควรมีการระบุรายการเอกสาร หรือ หลักฐานที่ตองไปดําเนินการกับหนวยงานของรัฐอื่น ๆ ใหแลวเสร็จกอนที่จะมายื่นคําขอ โดยแบงเปน หมวดหมูเอกสาร และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบ สถานที่ใหบริการ ชองทางการ ติดตอ เปนตน 
5) คาธรรมเนียม ระบุคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่ผูรับบริการจะตองชําระ (ถามี) และชองทางการชําระ คาธรรมเนียม 6 
6) การรับเรื่องรองเรียน แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชองทางและวิธีการแจงเรื่องรองเรียนแกผูใหบริการ 
7) อื่น ๆ ตัวอยางแบบฟอรมโดยแสดงใหเห็นตัวอยางแบบฟอรมคําขอ แบบฟอรมที่เกี่ยวของ พรอมทั้ง ตัวอยางการกรอกขอมูล ภาพที่1 องคประกอบของคูมือสําหรับประชาชน 7 

7. ขอควรพิจารณาในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
หลักการสําหรับการปรับ ปรุงบริการภาครัฐ หมายถึง หลักแนวคิดที่แตละหนวยงานควรนําไปใชเปนแนวทางการปรับปรุงการใหบริการ โดย คํานึงถึงประชาชนผูมารับบริการเปนศูนยกลาง (Citizen Centric) และพิจารณาถึงประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการใหบริการและการควบคุม (Control) ที่ดี 

หลักการที่นําเสนอ  การยกระดับประสบการณการรับบริการของประชาชน 
1) ชองทางการบริการสะดวกทันสมัย (Convenient & Modern Channels) เปนการจัดใหมีชองทางการบริการที่ผูรับบริการสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก รวดเร็ว โดยนําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการใหบริการ มีการใหบริการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ ในการ ดําเนินการควรคํานึงถึงความตองการของผูรับบริการเปนสําคัญ 8 
2) ขอมูลเขาใจงายและสอดคลองกันทุกชองทาง (Clear and Consistent Information) เปนการสื่อสารและสรางความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลในการใหบริการ โดยขอมูลนี้ตองใชภาษา ที่ผูรับบริการเขาใจงาย และแสดงรูปภาพประกอบ อีกทั้งเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และในกรณีที่ผูรับบริการเปนชาวตางชาติควรใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ขอมูล ทั้งนี้ ในการ เผยแพรขอมูลตาง ๆ ตองมีความสอดคลองกันทุกชองทางดวย 
3) ลดการเดินทางมาติดตอดวยตนเอง (Zero touch) เปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนโดยการเพิ่มชองทางการใหบริการที่ประ ชาชนไม จําเปนตองเดินทางมาติดตอดวยตนเอง ทั้งนี้ ยกเวนกรณีที่ประชาชนตองมาติดตอที่หนวยงานดวยตนเองเพื่อ พิสูจนตัวตน ทดสอบคุณสมบัติ หรือทดสอบทางการแพทย เปนตน 
4) มีกรอบเวลาและมาตรฐานในการใหบริการที่ชัดเจน (Commitment to Service Delivery) เปนการกําหนดระยะเวลาและมาตรฐานในการใหบริการอยางชัดเจน เพื่อทําใหผูรับบริการ สามารถวางแผนการดําเนินชีวิตประจําวัน หรือการประกอบกิจการได หากสามารถดําเนินการไดตามกรอบ เวลาและมาตรฐานที่กําหนด และผูรับบริการมีความพึงพอใจ จะสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการใหบริการของแตละหนวยงาน 
5) มีหลักเกณฑการพิจารณาที่ชัดเจนและเปดเผยหลักเกณฑใหรับทราบอยางทั่วถึง (Clear decision-making criteria) เปนการประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ผูมีอํานาจใชในการพิจารณาใหความ เห็นอนุมัติ อนุญาต ฯลฯ ตลอดจนกําหนดใหมีการอธิบายเหตุผลการพิจารณากรณีไมผานการพิจารณา ไมอนุมัติ ไมอนุญาต เพื่อใหเกิดความโปรงใสในกระบวนการพิจารณา  การยกระดับการสงมอบบริการของหนวยงานภาครัฐ 
6) ดําเนินการโดยระบบอัตโนมัติ (Automated processing) เปนการนําระบบเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในการรับคํารอง/คําขอ พิจารณาตรวจสอบ ประมวลผล และผลิตผลลัพธ (Output) โดยอัตโนมัติ เพื่อลดการแทรกแซงจากผูปฏิบัติงานใหนอยที่สุด ตลอดจนเพิ่มความถูกตองและความโปรงใสในการใหบริการ ทั้งนี้ ยกเวนขั้นตอนที่จําเปนตองมีการดําเนินงาน โดยผูปฏิบัติงาน 9 
7) ลดการใชเอกสาร และไมขอขอมูลที่ภาครัฐมีอยูแลว (Ask for less) เปนการบันทึกขอมูลคํารอง/คําขอพรอมเอกสารประกอบเขาสูระบบเพียงครั้ง เดียว และ กําหนดใหมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อลดการบันทึกขอมูล เรื่องเดียวกันหรือขอเอกสารที่ซ้ําซอน และลดปญหาการมีขอมูลในเรื่องเดียวกันของแตละหนวยงานที่ไมตรงกัน 
8) ขอเอกสารประกอบเพิ่มเติมไดเพียงครั้งเดียว (One-time data request) เปนการกําหนดแนวปฏิบัติวาหนวยงานจะตองระบุเอกสารหรือหลักฐานประกอบการ ใหบริการไวอยางชัดเจน เพื่อใหประชาชนทราบตั้งแตเริ่มตน และเมื่อไดรับเอกสารหรือหลักฐานครบถวน ตามที่ระบุแลว จะตองแจงใหประชาชนทราบทันที กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไมครบถวนจะสามารถขอ เอกสารเพิ่มเติมไดอีกเพียงครั้งเดียว โดยตองแจงใหผูรับบริการทราบทันที ยกเวนกรณีการสุมตรวจสอบ 
9) ลดความซ้ําซอนของการพิจารณาอนุมัติ (Reducing duplication in decision making) เปนการพิจารณากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทั้งหมดในกระบวนงาน วามีความซ้ําซอนกันหรือไม เพื่อปรับลดขั้นตอนที่ไมจําเปน 

8. ประโยชนที่ไดจากการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน  ประโยชนตอผูรับบริการ  ทราบแนวปฏิบัติในการมารับบริการอยางชัดเจน  ไดรับบริการที่มีมาตรฐานและมีความโปรงใส  ไดรับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากการมารับบริการ  มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) เพื่อนํามาใชปรับปรุงการใหบริการภาครัฐตอไป  ประโยชนตอผูใหบริการ  ใหบริการดวยความโปรงใส ลดการใชดุลยพินิจในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการ ทุจริตคอรรัปชั่น  สามารถติดตามและประเมินผลการใหบริการตามหลักเกณฑที่วางไวเพื่อนํามาปรับ ปรุงการ ใหบริการ  พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง  ประโยชนโดยรวมตอประเทศ  ยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ  เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

Facebook Share