บัตรประกันสุขภาพแรงานต่างด้าวสำหรับผู้ติดตาม

บัตรประกันสุขภาพ ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรอายุไม่เกิน 7 ปี(สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา)

บัตรประกันสุขภาพแรงานต่างด้าวสำหรับผู้ติดตาม ค่าบัตร 365 บาท (ไม่ต้องตรวจสุขภาพ)

**สิทธิการรักษาตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขและวันหมด อายุของบัตรตามรอบของระเบียบกระทรวงสาธารณสุข**(เฉพาะผู้ที่มีอยู่ปัจจุบัน จ.ราชบุรีเท่านั้น)

ติดต่อฝ่ายประกันสุขภาพ (ห้องเบอร์29)

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน
1. สำเนาสูติบัตรเด็กหรือสำเนา ทร.38/1 2 ฉบับ
2. สำเนาพาสปอร์ตของผู้ปกครอง 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประกันสุขภาพของผู้ปกครอง 2 ฉบับ(ถ้ามี)

ขั้นตอนการใช้สิทธิ
1. ใช้สิทธิที่โรงพยาบาลตามที่ระบุตามบัตร
2. กรณีอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน ใช้สิทธิโรงพยาบาลอื่นไม่ได้
(ยกเว้นโรงพยาบาลตามบัตรรับผิดชอบ)
เอกสารประกอบแสดงการใช้สิทธิ
1. บัตรสุขภาพแรงงานต่างด้าว
2. บัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว / สำเนาพาสปอร์ต
3. ใบส่งต่อ (กรณีบัตรสุขภาพโรงพยาบาลอื่น)

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
1. การตรวจรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพทั่วไป
1.1 การตรวจวินิจฉัยบำบัดรักษารวมทั้งการดูแลทารกแรกเกิด ตั้งแต่ วันคลอดจนถึงอายุ 28 วัน การฟื้นฟูสภาพทางการแพทย์จนสิ้นสุดการรักษาตลอดจนการแพทย์ทางเลือกที่ผ่านการรับรองของ คณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ
1.2 การถอนฟัน (รวมถึงการผ่าหรือถอนฟันคุด) การอุดฟัน การขูดหินปูน
1.3 บริการอาหารและห้องผู้ป่วยสามัญ
1.4 ยาและเวชภัณฑ์ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
1.5 การจัดส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างสถานพยาบาล
2. บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคที่ได้รับการคุ้มครอง
2.1 การจัดให้มีและใช้สมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวในการดูแลสุขภาพแต่ละบุคคลอย่างต่อเนื่อง
2.2 การตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ตลอดจนการให้บริการ ดูแลหลังคลอด
2.3 การตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยง
2.4 การให้ยาต้านไวรัสเอดส์ กรณีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากแม่สู่ลูก
2.5 การวางแผนครอบครัว
2.6 การเยี่ยมบ้าน (Home Visit)และการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Home Health Care)
2.7 การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ ผู้รับบริการในระดับบุคคลและครอบครัว
2.8 การให้คำปรึกษา (Couseling) สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ
2.9 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ได้แก่ การตรวจสุขภาพ ช่องปาก แนะนำด้าน ทันตสุขภาพการให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ
2.10 การควบคุมป้องกันโรค

สิทธิประโยชน์ที่ไม่คุ้มครอง
1.โรคจิต
2.การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
3.ผู้ประสบภัยจากรถที่สามารถใช้สิทธิตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
4.ผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานที่สามารถใช้สิทธิตามพ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537
5.การรักษาภาวะมีบุตรยาก
6.การผสมเทียม
7.การผ่าตัดแปลงเพศ
8.การกระทำใดๆเพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
9.การตรวจวินิจฉัยและรักษาใดๆที่เกินความจำเป็น และข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
10.โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเกิน 180 วัน ยกเว้นหากมีความ จำเป็นต้องรักษาต่อเนื่องจากมีภาวะแทรกซ้อนหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
11. การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลอง
12.การรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยการล้างไต(Peritoneal Dialysis) และการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Haemodialysis)
13.ยาต้านไวรัสเอดส์ยกเว้นกรณีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากแม่สู่ลูก
14.การเปลี่ยนอวัยวะ (Organ Transplant)
15.การทำฟันปลอม


ที่มา:งานรักษาพยาบาลชุมชน เวชกรรมสังคม รพ.ราชบุรี
https://www.facebook.com/cocRatchburi/posts/223991534391776

Facebook Share