เกณฑ์การออกใบแทน

เวชระเบียนผู้ป่วยถือว่าเป็นเอกสารที่สำคัญอย่างยิ่งในการประกอบการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องค้นหาเวชระเบียนฉบับเก่าให้พบทุกครั้งที่ผู้ป่วยหรือแพทย์ต้องการใช้ แต่ในบางครั้งอาจไม่สามารถจะค้นพบได้ จึงจำเป็นต้องออกเอกสารแทนฉบับจริง (ใบแทน) ไปก่อนเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาได้ทันเวลา โดยสามารถออกใบแทนได้ตามเงื่่อนไขต่อไปนี้

1) กรณีผู้ป่วยรายเก่าที่ค้นประวัติตามวิธีปฏิบัติงานเรื่องการบริการบัตรเก่าแล้วไม่พบประวัติผู้ป่วย ที่ใช้เวลาในการสืบค้นมากกว่า 30 นาที

2) กรณีผู้ป่วยเคยนอนรักษาในโรงพยาบาลแล้ว ทางหอผู้ป่วยยังไม่ส่งคืนประวัติมาที่งานเวชระเบียน เจ้าหน้าที่เวชระเบียนจะต้องติดตามประวัติที่หอผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยต้องรอนาน งานเวชระเบียนจึงจำเป็นต้องออกใบแทนก่อน เมื่อค้นประวัติเก่าพบแล้วจึงจะนำไปส่งมอบให้ที่ห้องตรวจและจะรวมประวัติเข้ากับใบแทนที่ออกไปให้ด้วย

3) กรณีมีผู้ยืมประวัติผู้ป่วยไปจากงานเวชระเบียน แล้วไม่สามารถติดตามประวัติได้ในเวลาที่ผู้ป่วยมาใช้บริการ

4) เจ้าหน้าที่เวชระเบียน เก็บบัตรผิดที่ และยังไม่สามารถค้นพบได้ ภายใน 30 นาทีหลักฐานประกอบการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล :กรณีผู้ป่วยใน

1.ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ  ต้นสังกัด:กรมบัญชีกลาง

·       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน)
·       ใบแจ้งเลขที่อนุมัติ :กรณีผู้ป่วยใน (Claim code) 
·       หากไม่มีชื่อในฐานข้อมูล กรมบัญชีกลาง ให้ใช้ หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล จากต้นสังกัด
2.ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ต้นสังกัดอื่น ๆ : อบต.,อบจ.,เทศบาล,ครูเอกชน ฯลฯ
·       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน)
·       ใบแจ้งเลขที่อนุมัติ :กรณีผู้ป่วยใน (Claim code) 
·       หากไม่มีชื่อในฐานข้อมูล ให้ใช้ หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล จากต้นสังกัด
3.พนักงานรัฐวิสาหกิจ : ไฟฟ้า ประปา ไปรษณีย์ การรถไฟ โทรศัพท์ ฯลฯ
·       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน)
·       หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล จากต้นสังกัด
4.บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.ราชบุรี (ในเขต)
·       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน)
·       ใบพิมพ์สิทธิการรักษาพยาบาล จาก website 
5.บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า นอกเขตและต่างจังหวัด 
·       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน)
·       ใบพิมพ์สิทธิการรักษาพยาบาล จาก website 
·       หนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลเจ้าของบัตรที่ประทับตราให้เรียกเก็บ พร้อมสำเนา ฉบับ
6.บัตรสุขภาพแรงงานต่างด้าว รพ.ราชบุรี 
·       Passport หรือ เอกสาร ทร.38 หรือ บัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว
·       บัตรสุขภาพแรงงานต่างด้าว รพ.ราชบุรี
7.บัตรสุขภาพแรงงานต่างด้าว รพ.อื่น 
·       Passport หรือ เอกสาร ทร.38 หรือ บัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว
·       บัตรสุขภาพแรงงานต่างด้าง รพ.ราชบุรี
·       หนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลเจ้าของบัตรที่ประทับตราให้เรียกเก็บ พร้อมสำเนา ฉบับ

เวชระเบียน (Medical Record)

 หมายถึง เอกสารทางการแพทย์ทุกประเภท ที่ใช้บันทึกและเก็บรวบรวมเรื่องราวประวัติของผู้ป่วยทั้งประวัติส่วนตัว ประวัติครอบครัว ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน การรักษา ผลจากห้องปฏิบัติการ ผลการบันทึกค่าจากเครื่องมือทางการแพทย์ทุกประเภท หรือเอกสารการบันทึกการกระทำใด ๆ ที่เป็นการสั่งการรักษา การปรึกษาเพื่อการรักษาพยาบาล การกระทำตามคำสั่งของผู้มีอำนาจในการรักษาพยาบาลตามที่สถานบริการสาธารณสุขกำหนดไว้ และเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบเพื่อการตัดสินใจทางการแพทย์ เพื่อการประสานงานในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย หมายรวมถึงชื่อของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดทำเอกสารดังกล่าว การเก็บรวบรวม การค้นหา การบันทึก การแก้ไข การนำมาจัดทำสถิติผู้ป่วย การนำมาเพื่อการศึกษาวิจัย หรือเพื่อการอื่นใดตามที่สถานบริการสาธารณสุขกำหนด นอกจากนี้ยังรวมถึงเอกสารทางการแพทย์ที่อยู่ในรูปแบบสื่อดิจิตอล หรือระบบอิเลคทรอนิกส์ (EMR :Electronic Medical Record ) ซึ่งเป็นรูปแบบของเวชระเบียนที่มีการพัฒนาขึ้นในปัจจุบัน http://th.wikipedia.org/wiki/ 
วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานเวชระเบียนชั้นนำ ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน พันธกิจ พัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการด้านเวชระเบียน สร้างนวัตกรรมและองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาการเวชระเบียน ร่วมพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์...... เจตจำนง/ความมุ่งหมาย จัดมาตรฐานการบริการเวชระเบียน สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ จัดระบบบริหารจัดการเวชระเบียน ที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม อย่างต่อเนื่องเป็นระบบlozocat
lozocat

Facebook Share