"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนต้นแบบ ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน.... "พันธกิจ" 1.พัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการด้านเวชระเบียน 2.สร้างนวัตกรรมและองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาการเวชระเบียน 3.ร่วมพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์..... "เจตจำนง/ความมุ่งหมาย" 1.จัดมาตรฐานการบริการเวชระเบียน สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 2.จัดระบบบริหารจัดการเวชระเบียน ที่มีประสิทธิภาพ 3.เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 4.ร่วมพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

1. รับบัตรคิว
  • 06.00-07.30 น. จุดแจกคิว หน้าห้องบัตร โดย จนท.เจ้าระเบียน
  • 07.30-16.00 น. จุดแจกคิว หน้าตึกอำนวยการ โดย พยาบาล OPD.
พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตร
  • หนังสือส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่นๆ ( กรณีนอกเขต )
ลงทะเบียนส่งตรวจ ที่เคาน์เตอร์ห้องบัตรได้ทุกช่องบริการ (รอเรียกตามบัตรคิว)

ผู้ป่วยนัด

กรุณาตรวจสอบบัตรนัดของท่านว่า ท่านมาตรงตามวันนัดหรือไม่

  • ถ้าท่านมาตรงตามวันนัด ประวัติการรักษา(OPD Card) ของท่านได้รับการค้นประวัติไปรอที่หน่วยนัดแล้ว ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่หน่วยนัดตามที่ระบุในบัตรนัดได้ทันที

  • ถ้าท่านมาไม่ตรงตามวันนัด ประวัติการรักษา(OPD Card) ของท่านยังไม่ได้รับการค้นประวัติ กรุณาทำตามขั้นตอนตามข้อ 1 และข้อ 2

จรรยาบรรณวิชาชีพเวชระเบียน

งานเวชระเบียนนั้นเกี่ยวข้องกับการพัฒนา การใช้และการเก็บรักษาข้อมูลทางการแพทย์ อันได้แก่ ข้อมูลทางด้านการรักษา และข้อมูลสถานะสุขภาพต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย การบริหารจัดการ และเพื่ออ้างอิงในการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ เวชระเบียนที่ดีแสดงถึงคุณภาพการรักษาและบริการที่ดีด้วย และเพื่อการรับรองคุณภาพดังกล่าวนักเวชระเบียนควรมีบัญญัติพื้นฐานเพื่อการปฏิบัติสำหรับสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพเวชระเบียน ดังนั้นสมาคมเวชระเบียนแห่งสหรัฐอเมริกาจึงได้กำหนด จรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชระเบียน ขึ้นมา

ประมวลจรรยาบรรณดังกล่าวข้างต้น เป็นหลักปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายในวิชาชีพเวชระเบียน ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อผู้ที่เป็นสมาชิกของสมาคมเวชระเบียนแห่งสหรัฐอเมริกาและบุคคลอื่นๆ ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมนี้ หลักจรรยาบรรณดังกล่าวประกอบด้วย
1. บริการย่อมมาก่อนผลประโยชน์อื่นใด มีความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัว ให้ความสนใจต่อผู้ป่วย (ลูกค้า) โดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเพื่อนำชื่อเสียงเกียรติคุณมาสู่ตนเอง สู่สมาคม และสู่วิชาชีพเวชระเบียน
2. เก็บรักษาเวชระเบียนที่อยู่ในความดูแลของตนโดยถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล (ความลับ) โดยไม่มีการเปิดเผยหรือทำลาย นอกจากจะเป็นไปตาม กฎระเบียบ อายุความ หรือนโยบายของผู้บริหาร
3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชา (นายจ้าง) มอบหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. หลีกเลี่ยงการกระทำ หรือการปกปิดการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อจริยธรรมอันดี
5. เปิดเผยข้อมูลในเวชระเบียนต่อผู้เป็นเจ้าของเวชระเบียนโดยตรง (ตัวผู้ป่วย) ไม่เปิดเผยข้อมูลในเวชระเบียนโดยไม่จำเป็น ยกเว้นจะเป็นการใช้เพื่อเป็นหลักฐานตามกฎหมาย หรือเป็นไปตามกฎระเบียบอื่น ๆ
6. รักษากฎระเบียบต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการเวชระเบียนอย่างเคร่งครัด
7. ยอมรับเงินค่าบริการต่าง ๆ เฉพาะที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือตามธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งตนควรจะได้ตามหน้าที่
8. หลีกเลี่ยงการก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลอื่น และไม่แสดงอำนาจการตัดสินใจที่นอกเหนือขอบเขตที่ตนเองรับผิดชอบอยู่
 9. พยายามแสวงหาความรู้เพิ่มเติม หมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อการบริการทางสาธารณสุขที่ดีมีสุขภาพ
10. มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร และเสริมสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพ ตลอดจนการเผยแพร่สาขาวิชาชีพเวชระเบียนให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณะ
11. ในฐานะเจ้าหน้าที่เวชระเบียนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ความลับ) ของผู้ป่วย และเผยแพร่ข้อมูลขององค์กรในลักษณะภาพรวมทั้งหมด
12. บอกกล่าวความจริงอย่างละเอียดเกี่ยวกับการศึกษา ประสบการณ์ต่าง ๆ ของตนต่อผู้บังคับบัญชา (นายจ้าง) หรือว่าที่นายจ้างในอนาคต


ที่มา : ชมรมเวชระเบียนและสถิติแห่งประเทศไทย
............................................................................................................
องค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) 
รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ณ วันที่ 21 กรกฏาคม 2558 จากรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 26 ประเทศ พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 1,368 ราย เสียชีวิต 490 ราย
     ส่วนในประเทศเกาหลีใต้ รายงาน ณ วันที่ 22 กรกฏาคม 2558 พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 186 ราย เสียชีวิต 36 รายโดยเป็นผู้ป่วยที่เดินทางไปประเทศจีน 1 ราย
     ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของยุโรป (ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control) ) รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ณ วันที่ 16 กรกฏาคม 2558 รวมแล้ว ผู้ป่วย 1,392 ราย เสียชีวิต 536 ราย โดยพบรายงานผู้ป่วยทั้งหมด จาก 26 ประเทศ ดังนี้ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ จอร์แดน โอมาน คูเวต อียิปต์ เยเมน เลบานอน อิหร่าน ตุรกี อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี กรีซ เนเธอร์แลนด์ ออสเตเรียตูนีเซีย แอลจีเรีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ จีนและไทย
     สถานการณ์ในประเทศไทย ตามที่ประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์ส จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และมีผู้สัมผัสโรคจำนวน 176 คน ซึ่งพ้นจากระยะเฝ้าระวังโรค 14 วันเรียบร้อยแล้ว ทุกคนอาการปกติ ผลตรวจเสมหะจากลำคอ ไม่พบเชื้อไวรัสโรคเมอร์ส ในส่วนผู้ป่วยโรคเมอร์ส ได้รับการดูแลรักษาในห้องแยกโรคจนเสร็จสิ้นกระบวนการตามมาตรฐานแล้ว ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อและด้านการชันสูตร ได้พิจารณาว่าพ้นจากการเป็นผู้ป่วยโรคเมอร์สแล้ว
     ทั้งนี้ ประเทศไทย ยังมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ที่จะพบโรคเมอร์ส รวมทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้เสมอ จากการที่มีผู้เดินทางเข้า-ออกจากประเทศ ทั้งไปและกลับจากพื้นที่ติดโรค รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการแพทย์ (Medical hub) ซึ่งจะมีผู้ป่วยโรคต่างๆ เข้ามารักษาในโรงพยาบาลของไทย จึงต้องมีการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น โดยตรวจคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่ติดโรค ที่ช่องทางเข้าออกประเทศ ในโรงพยาบาล และในชุมชน ต้องยกระดับมาตรการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
  โดยข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม เพิ่มเติม รายงานผู้ที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 จำนวน 178 ราย โดยในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 มีผู้เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค จำนวน 2 ราย ทุกรายได้ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/th/diseases/271