"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น

งานเวชระเบียน รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ คณะศึกษาดูงานจาก 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น 
กรุณาให้เกียรติ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบงานเวชระเบียน โรงพยาบาลราชบุรี 
6 สิงหาคม 2556