"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ก่อนเจาะเลือด

เฉพาะสิทธิ บัตรทองนอกเขต และ บัตรทองต่างจังหวัด

1.ท่านที่มีเอกสาร มาครบถ้วน ......
  • บัตรประชาชน 1 ฉบับ 
  • หนังสือส่งตัว 1 ฉบับ 
เจ้าหน้าที่ฯ สามารถตรวจสอบและอนุมัติใช้สิทธิ ให้ท่านได้ที่..เคาน์เตอร์เวชระเบียนหน้าห้องเจาะเลือด เบอร์ 46 เวลา 06.30-12.00 น.

....................................................................................................................................
การจัดเรียงเอกสาร
  1. ใบสั่งยา
  2. สำเนาหนังสือส่งตัว
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. ใบพิมพ์สิทธิ์
  5. หนังสือส่งตัวฉบับจริง(ถ้ามี)