"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ1. รับบัตรคิว
  • 06.00-16.30 น. จุดแจกคิว หน้าตึกอำนวยการ
พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตร
  • หนังสือส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่นๆ ( กรณีนอกเขต )
ลงทะเบียนส่งตรวจ ที่เคาน์เตอร์ห้องบัตรได้ทุกช่องบริการ (รอเรียกตามคิว)

ผู้ป่วยนัด

กรุณาตรวจสอบบัตรนัดของท่านว่า ท่านมาตรงตามวันนัดหรือไม่

  • ถ้าท่านมาตรงตามวันนัด  ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่หน่วยนัดตามที่ระบุในบัตรนัดได้ทันที
  • ถ้าท่านมาไม่ตรงตามวันนัด  กรุณาทำตามขั้นตอนตามข้อ 1 และข้อ 2