"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

จิตอาสา งานเวชระเบียน รพ.ราชบุรี

13 กย.60
น.ส.กัญญา  แก้วมณี
น.ส.พลอย  สินธุ์เจริญ
น.ส.สาวินี  ทองอุดม
น.ส.เมทินี  เหี้ยมหาญ
น.ส.โศจิรัตน์  เวชฤทธิ์
น.ส.เสาวลักษณ์  เจริญภักดี

12 กย.60
นายพิทักษ์  ขาวอร่าม
น.ส.ชลนิชา  บุษบา
น.ส.นรวีร์  อบทองผาด
น.ส.ชมพูนุช  สนลอย
น.ส.ดลวรรณ  ชำนาญมาก


6 กย.60
นายชาตรี  ทองคำขาว
น.ส.วันวิสาข์  นิยมญาติ
น.ส.นุชนารถ  อยู่สุรินทร์
น.ส.แก้วตา  สังข์สำราญ
น.ส.สงกรานต์  เปรมปรี
น.ส.ศิริวิมล  หลวงผาด
น.ส.นับพลอย  หลำชู
น.ส.ศิริธร  จิตรชะวี
น.ส.รัตติยา  งีเต็กฮวด

23 สค.60
น.ส.ปนัดดา  ทัดลุ้ย
น.ส.ณัฐิการ์  กรแก้ว
น.ส.ปานฤทัย  กิจธารา

16 สค.60
น.ส.ณัฐติยา  ดอนคำภา
น.ส.นันทิยา  อยู่นุช
น.ส.ศิวนันท์  ชูสถาน

15สค.60
น.ส.นวพร  สุขศิริ
น.ส.ธฤษวรรณ  จุลเจิม
น.ส.เบญญาภา  อำนวย

9 สค.60
นายธีรวัฒน์  จันทร์มูล
นายธนพงศ์  อาศนเวช
นายนิรุตต์  พวงแฉล้ม
น.ส.ลดาวัลย์  กิจเต่ง
น.ส.พัสวีพิชญ์  เอกธนัทวสุกุล
น.ส.ศศิกานต์  สิทธิโยธี
น.ส.ไพลิน  สินธุ์เจริญ

8 สค.60
น.ส.ศศิธร  โสภาค
น.ส.แพรแพรว  จาตุรัส
นายเจษฎา  นิลอร่าม
น.ส.กัญญาณัฐ  บุญช่วย
น.ส.สุภาวดี  นันทกิจ
น.ส.พัชรา  สีสวาท
น.ส.ทิพาพร  ธรรมจง

4 สค.60
น.ส.นันทกานต์  อยู่บัว
น.ส.พิมลวรรณ  พุ่มเพ็ชร
น.ส.ปลายฟ้า  ชาติดี
น.ส.สายสุดา  กิจอนันต์ถาวร

2สค.60
น.ส.ธิดาพร  โมราสุด
น.ส.นฤมล  เนียมหอม
น.ส.อังสุมารินทร์  เขียวแดง
นายติณณ์  แจ้งชัดใจ

28 กค.60
นายพรพิพัฒน์  คุ้มสมัย
นายทิวารกร  ตุ่มทอง
นายติณณ์  แจ้งชัดใจ

26 กค.60
น.ส.อมรา  ทองบ้านบ่อ
น.ส.พรรณนภา  กายนาคา
นายอลงกรณ์  จันทร์คำแสง
นายติณณ์  แจ้งชัดใจ

25 กค.60
น.ส.สายสุดา  กระวาฬ
นายวันชัย  สนธิเนน
นายติณณ์  แจ้งชัดใจ

19 กค.60
น.ส.วาสนา ช่างเสนา
น.ส.กนกวรรณ  อำนวยศิลป์
น.ส.ณัฐมน  ห้วยขันทอง
น.ส.จินดาหรา  เพิ่มวงศ์นิติกร
น.ส.ณัฐรินทร์  กลัดมี
น.ส.ณัญธิดา  สวนชูโต
นายติณณ์  แจ้งชัดใจ

7 กค.60
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
นายติณณ์  แจ้งชัดใจ 

6กค.60
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
นายติณณ์  แจ้งชัดใจ 

5 กค.60
น.ส.วันทิมา  เจริญสุข
น.ส.มยุรี  จันฉาย
น.ส.วิภาพร  สำลี
น.ส.บุษราคัม  พุ่มไฉยา
น.ส.นภัสสร  ทองน้อย
น.ส.ภรัญญา  ก้องทอง
น.ส.จิราภรณ์  เชื้อหาญ
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
นายติณณ์  แจ้งชัดใจ 

4 กค.60
นางสาวอวัษฎา  บุญฤทธิ์
นางสาวสิริพร  ปานน้อย
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
นายติณณ์  แจ้งชัดใจ 

3 กค.60
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
นายติณณ์  แจ้งชัดใจ นศ.คณะศึกษาศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

28 มิย.60
น.ส.ฉัตรา  อู่ทอง
น.ส.กฤตยา  วิชัย
น.ส.สุพรรณี  มีไกรลาด
น.ส.กุลนันท์  บินทเสรี
น.ส.จุไรรัตน์  จิตคำ
นายไชยวัฒน์  รอดเคราะห์
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ

27 มิย.60
น.ส.จิตราภรณ์  ศรีเนียม
น.ส.ลลิตา  บุญเลิศ
น.ส.วิจิตรา  จันทร์รักษา
น.ส.อรญา  กิติวัฒนากรณ์

23 มิย.60
น.ส.กัลย์สุดา  สุขนิรันดร์
น.ส.กัญญารัตน์  ปัทธิสามะ
น.ส.วิภาวรรณ  กานตศิลป์

22 มิย.60
น.ส.มณีรัตน์  ภิญโญพล
น.ส.มุกดา  ปลื้มใจ
น.ส.ณัฐรดา  รัตติดำรงสุข
น.ส.ปิยะนุช  พาหาวงษ์

21 มิย.60
น.ส.อติกานต์  จันทร
น.ส.กัญญาภัค  ศรีสุข
น.ส.ศิรภัสสร  มั่นคง
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ

20 มิย.60
น.ส.พิชญา  เยี่ยมมิ่ง
น.ส.สุภาภรณ์  แก้วมุกดา
น.ส.วิภาวี  ใจศร
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ


15 มิย.60
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
น.ส.ธนัญญา  แซ่โฮ

9 มิย.60
น.ส.กาญจนา  ศรีจำรัส
น.ส.ธันยธรณ์  แสงสนธิ์
น.ส.สุมิตา  ใจทอง
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
น.ส.ธนัญญา  แซ่โฮ


17-21 เมย.60
นายธิติพงศ์  บุญพรม นศ.คณะแพทยศาสตร์ มศว.
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
น.ส.ธนัญญา  แซ่โฮ

3-5 เมย.60
นายธิติพงศ์  บุญพรม นศ.คณะแพทยศาสตร์ มศว.
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
น.ส.ธนัญญา  แซ่โฮ

27-31 มีค.60
นายธิติพงศ์  บุญพรม นศ.คณะแพทยศาสตร์ มศว.
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
น.ส.ธนัญญา  แซ่โฮ

25 มีค.60
นายธิติพงศ์  บุญพรม นศ.คณะแพทยศาสตร์ มศว.
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
น.ส.ธนัญญา  แซ่โฮ

24 มีค.60
นายธิติพงศ์  บุญพรม นศ.คณะแพทยศาสตร์ มศว.
นายชญานนท์  จันบัวโฮม
นายอภิสิทธิ์  เนียมหอม
นายวรวิช  ทองพระศรี
นายธนโชติ  เยื่อทองเทศ
นายภาณุโชติ  เกลี้ยงกมล
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
น.ส.ธนัญญา  แซ่โฮ

23 มีค.60
นายธิติพงศ์  บุญพรม นศ.คณะแพทยศาสตร์ มศว.
นายชญานนท์  จันบัวโฮม
นายอภิสิทธิ์  เนียมหอม
นายวรวิช  ทองพระศรี
นายธนโชติ  เยื่อทองเทศ
นายภาณุโชติ  เกลี้ยงกมล
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
น.ส.ธนัญญา  แซ่โฮ

22 มีค.60
นายธิติพงศ์  บุญพรม นศ.คณะแพทยศาสตร์ มศว.
นายชญานนท์  จันบัวโฮม
นายอภิสิทธิ์  เนียมหอม
นายวรวิช  ทองพระศรี
นายธนโชติ  เยื่อทองเทศ
นายภาณุโชติ  เกลี้ยงกมล
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
น.ส.ธนัญญา  แซ่โฮ

21 มีค.60
นายธิติพงศ์  บุญพรม นศ.คณะแพทยศาสตร์ มศว.
นายชญานนท์  จันบัวโฮม
นายอภิสิทธิ์  เนียมหอม
นายวรวิช  ทองพระศรี
นายธนโชติ  เยื่อทองเทศ
นายภาณุโชติ  เกลี้ยงกมล
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
น.ส.ธนัญญา  แซ่โฮ

20 มีค.60
นายธิติพงศ์  บุญพรม นศ.คณะแพทยศาสตร์ มศว.
นายชญานนท์  จันบัวโฮม
นายอภิสิทธิ์  เนียมหอม
นายวรวิช  ทองพระศรี
นายธนโชติ  เยื่อทองเทศ
นายภาณุโชติ  เกลี้ยงกมล
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
น.ส.ธนัญญา  แซ่โฮ

23 กพ.60
น.ส.ณัฐธิดา  เอี่ยมศรี
น.ส.อริสา  อุ่นภักดิ์
น.ส.กสิมา  พรานทอง
น.ส.ปภาการ  เกลี้ยงกมล
น.ส.กุลนิดา  แฮ้พฤกษ์
น.ส.กาญจนา  เทพพิทักษ์
นายธวัฒชัย  พูลเดช
นายณัฐวุฒิ  สินเจริญสรรพ
นายณพวัฒน์  นิ่มนวล
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
น.ส.ธนัญญา  แซ่โฮ

22 กพ.60
น.ส.ชมพูนุช  บูรณะเตชะ
น.ส.ศิริพร  แสนกล้า
น.ส.น้องทราย  เอี่ยมงาม
นายสืบพงษ์  เอี่ยมอ่อง
นายอภิชัย  คงสอน
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
น.ส.ธนัญญา  แซ่โฮ

18 มค.60
นายจิรายุส  คฤหบดี
นายภานุพันธ์  นุชนนท์
นายประยุทธ์  สุขประเสริฐ
นายชินาธิป  จำความ
นายอรรถพล  บุญพวง
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
น.ส.ธนัญญา  แซ่โฮ

12 มค.60
นายพิชเยศ  เทียบคำ
นายธนพล  ศรีสวัสดิ์
นายธีรวิชญ์  วงษ์อำนวย
นายสันทัด  อิสลาม
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
น.ส.ธนัญญา  แซ่โฮ

11 มค.60
นายนิธิกร  จันทา
นายกรวิชญ์  สวัสดินาม
นายเถลิงรัฐ  มีภักดี
น.ส.พัชรีวรรณ  เนมิ
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
น.ส.ธนัญญา  แซ่โฮ

5 มค.60
นายณัฐพล  บัวคำ
นายธนดล เหมะปัทมะ
น.ส.วนิศา  แก้วทอง
น.ส.ปริศนา  ทิพบุญมี
น.ส.กัญญารัตน์  ภัทรดำเนินสุข
น.ส.นภัสวรรณ  กลิ่นถือศีล
น.ส.สกุลแก้ว  ใจซื่อ
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
น.ส.ธนัญญา  แซ่โฮ

4 มค.60
น.ส.สุนิตา  วงศ์ศิริ
น.ส.อารีรัตน์  กลีนปลาด
น.ส.สลิล  ศรีจรงค์
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
น.ส.ธนัญญา  แซ่โฮ

22 ธค.59
น.ส.เจนจิรา  อาจจินดา
น.ส.ศุทธหทัย  พุมเมน
น.ส.กาญจนา  สีใส
น.ส.จุรี  พลายทวี
น.ส.ปรียาภรณ์  บำรุงทรัพย์
น.ส.สกุลแก้ว  ใจซื่อ
น.ส.นุชรีย์  มีเชาว์
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
น.ส.ธนัญญา  แซ่โฮ

21 ธค.59
น.ส.ชมพูนุช  บูรณะเตชะ
น.ส.ศิริพร  แสนกล้า
น.ส.น้องทราย  เอี่ยมงาม
น.ส.สืบพงษ์  เอี่ยมอ่อง
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
น.ส.ธนัญญา  แซ่โฮ

15 ธค.59
นายประกาย  รุ่งอารี
นายพงศธร  แสงมณี
น.ส.ศศิญา  บางสิงห์
น.ส.เมย์  บุลา
น.ส.ชลดา  เสือคง
น.ส.นภาจรี  วศินโภคทรัพย์
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
น.ส.ธนัญญา  แซ่โฮ

14 ธค.59
น.ส.วรภรณ์  กิมเปา
น.ส.พิมพกานต์ หุตะจิตต์
น.ส.กมลรัตน์  บุตรดี
น.ส.ปิยธิดา  โชติวุฑฒากร
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
น.ส.ธนัญญา  แซ่โฮ

8 ธค.59
น.ส.ฐิติมา  เกตุทอง
น.ส.พิศมัย  ยิ้มกริ่ม
น.ส.วรสมล  อัคนานนท์
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
น.ส.ธนัญญา  แซ่โฮ

7 ธค.59
นายสรายุทธ  อยู่คุ้ม
นายพัชรพงศ์  บัวทอง
น.ส.หทัยพร  ศรีสวัสดิ์
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
น.ส.ธนัญญา  แซ่โฮ

17พย.59
นายสรสิทธิ์  เอิมลาภ
นายจักภัทร  ขันดี
น.ส.ดุสิตา  ศรีสว่าง
น.ส.ชลธิชา  เล่ห์บุญ
น.ส.พัฒนาภรณ์  ชมภูพงษ์
น.ส.ศุภรดา  ภู่ทอง
น.ส.รจนา  วงศ์ษาโรจน์
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
น.ส.ธนัญญา  แซ่โฮ

16 พย.59
น.ส.จุฑามาศ  พลพิทักษ์
น.ส.สุดารัตน์  ไกรทอง
น.ส.นิรชา  แป้นโคกกรวด
น.ส.กัญญาณัฐ  อินตาต่อ
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
น.ส.ธนัญญา  แซ่โฮ

10 พย.59
นายอรรถพล  โควถาวรณ์
น.ส.เมธาวี บุตรเกตุ
น.ส.สุภัทรา  อินทรประสิทธิ์
น.ส.นันทวัน  อ้นคำ
น.ส.วิลาวัณย์  สรรเสริญ
น.ส.นัฐวรรณ  แย้มวงษ์
น.ส.อรนิชา  เจริญสุขโข
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ
น.ส.ธนัญญา  แซ่โฮ

23 กย.59
น.ส.ภัทราพร  งามศิริ
น.ส.มณฑากานต์  ลิ้วเป้าเหล็ง
น.ส.เกษสุรางค์  อินสุข
น.ส.ดลยา  ต่วนเครือ
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ

22 กย.59
น.ส.ปานจิตต์  อยู่เย็น
น.ส.สุพัตรา  ไหล่อ่อน
น.ส.ปิยาอร  ธรรมโลกา
น.ส.ศรัญญา  คล้ายโพธิ์ทอง
น.ส.ปภัสสรา  ต่วนศิริ
น.ส.เพ็ญพิชชา  โยพานี
น.ส.วิลาวัลย์  ลมุลชื่น
น.ส.อรพรรณ เอมโกษา
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ

21 กย.59
นายวรรณชัย  กรรมาชีพ
น.ส.กุลณัฐ  ดิษฐ์ปัญญา
น.ส.พัสรา  บางช้าง
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ

16 กย.59
น.ส.กาดฐา  ทำดี
น.ส.อินทิรา  กลิ่นอบเชย
น.ส.อนัญญา  เจี๊ยบนา
น.ส.พรพิมล  เจริญศร
น.ส.เบญญาภา  ยงศรีปัญญาฤทธิ์
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ

15 กย.59
น.ส.สุนิสา  สังขสูตร
น.ส.นุสรา  ทิมพิทักษ์
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ

14 กย.59
น.ส.สมฤทัย  สระทองขน
น.ส.กรรณิการ์  พาสอน
น.ส.นีรชา  กิจธารา
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ

8กย.59
น.ส.ศุภลักษณ์  ชื่นล้ำ
น.ส.ชมพูนุท  คงสินธ์
น.ส.เบญจวรรณ  ทับทิม
น.ส.อัญชลี  พึ่งโพธิ์ทอง
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ

7กย.59
นายวรรณชัย  กรรมาชีพ
น.ส.กุลณัฐ  ดิษฐ์ปัญญา
น.ส.อังคณา  เจริญวรรณ
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ

2 กย.59
นายสุกลวรรธน์  ทองอ่อน
น.ส.ธัญกร  เกิดสุข
น.ส.สุกัญญา  ศรีเมือง
น.ส.วริศรา  อุดมผล

31 สค.59
น.ส.ยุพาวรรณ  ทัศเจริญสุข
น.ส.กิตติยา  ไชยบุตร
น.ส.สุรียาพร  อินปลัด
น.ส.สุภาพร  พละสิทธิ์
น.ส.รัตติกาล  เพชรจารนัย
น.ส.นิรัชชา  ชมภูพันธ์
น.ส.อรอนงค์  ภูเสาร์
น.ส.นิรชา  บุญปกครอง
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ

17 สค.59
น.ส.ทัศนีย์  แก้วรัตน์
น.ส.วัลลญา ฉลาด
น.ส.เบญญา  ดาวทอง
น.ส.วาสนา  เกิดสวัสดิ์
น.ส.สกุณา  วันทอง
น.ส.วิณัฎชา  เพ็งเอี่ยม
น.ส.สาวิตรี  ฮั้นเจี๊ยบ
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ

11 สค.59
นายสุรฐวุฒิ  สุธาพรต
นายชัยภัทร  อินทนิล
นายภาณุพงศ์  ขวัญมี
นายอมรชัย  โต๊ะมิ
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ

10 สค.59
น.ส.สุนิสา  จินดา
น.ส.พรทิพย์  สาดสี
น.ส.อัจฉรา  พลอยแสง
น.ส.จุฑาทิพย์  แก้วคำ
น.ส.กาญจนา  เกตุมอญ
น.ส.อาริยา  แก้วมณี
น.ส.อรยา  จันทร
น.ส.ธนวรรณ  หงศ์ทอง
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ

5 สค.59
น.ส.ฐิติมา  เมืองสุวรรณ
น.ส.ศิริลักษณ์  ทาปลัด
น.ส.มาริสา  แถวปลิว
น.ส.ชัญญา  สีไสวพร


4 สค.59
น.ส.ปานจิตต์  อยู่เย็น
น.ส.สุพัตรา  ไหล่อ่อน
น.ส.ปิยาอร  ธรรมโลกา
น.ส.ศรัญญา  คล้ายโพธิ์ทอง
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ

3 สค.59
น.ส.ทรรศวรรณ  สุวรรณเนตร
น.ส.จิราวรรณ  บุญเกตุ
น.ส.ประภาพรรณ  ยอดจันทร์
น.ส.เทวิกา  วราภรณ์วิมลชัย
น.ส.วริศรา  ทองคำ
น.ส.ตรินญา  แก้วงาม
น.ส.ยอดกมล  เสยอินทร์
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ

29 กค.59
นายบุญรัตน์  บุญประเสริฐ
น.ส.วรรณศุภา  วันเพ็ญ
น.ส.ธัญญา  พิษณุ
น.ส.ปิยธิดา  อาจปักษา
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ

28 กค.59
น.ส.นุสรา  ทิมพิทักษ์
น.ส.สุนิสา  สังขสูตร
น.ส.ลักขณา  ชาติไทย
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ

27 กค.59
น.ส.อาทิมา  เสือช้าง
น.ส.ระพีพรรณ  เสลานิม
น.ส.อรกานต์  อุปถัมภ์
น.ส.จีรนันท์  สีงาม
น.ส.นัทธมน  พรรณพืชย์
น.ส.ธนัญญา  เกิดป้าน
น.ส.รัตนาภรณ์  นิลบุตร
น.ส.ฐิติรัตน์  ประดับไทย
น.ส.กานดา  สวดมนต์
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ

22 กค.59
น.ส.พรพิมล  คล้อยเต็ม
น.ส.สุณิสา  สำอางค์สอาด
น.ส.กาดฐา  ทำดี
น.ส.รัตนา  มณีจันทร์
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ

21 กค.59
น.ส.อัญชลี  พึ่งโพธิ์ทอง
น.ส.ศุภลักษณ์  ชื่นล้ำ
น.ส.เบญจวรรณ  ทับทิม
น.ส.ชมพูนุท  คงสินธ์
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ

15 กค.59
นายวัฒนพงษ์  แสงแผน
น.ส.ณัฐมล  เชิดชู
น.ส.วริศรา  นักคุ่ย
น.ส.ปัณฑารีย์  อ่อนนาเรนทร์
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ

13 กค.59
น.ส.ทิพวรรณ  ม่วงแหลม
น.ส.ชนม์นิภา  รุ่งแสง
น.ส.อัญชิญา  เราจุติธรรม
น.ส.อรวรา  สนุกช่วย
น.ส.สุภาวดี  บำรุงทรัพย์
น.ส.มาริสา  อุทัต
น.ส.นภาวรรณ  เสียงเพราะ
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ

8 กค.59
นายปฏิภาณ  อ้นขาว
น.ส.พิณทุอร  ยศพรเลิศล้ำ
น.ส.พรชนก  พฤกเกษม
น.ส.ศิรประภา  แก้วคำ
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ

7 กค.59
น.ส.ศิรประภา  กลั่นเกตุ
น.ส.วันดี  แช่มช้อย
น.ส.ศศิตา  เกษร
น.ส.จิตติมา  วงค์ราช
น.ส.วิลาวัลย์  ลมุลชื่น
น.ส.อรพรรณ เอมโกษา
น.ส.บัวบุญ  เทียมเทศ

6กค.59
นายวัศพล  ตราโต
น.ส.นิศากร  ลิขิตวัฒนเศรษฐ
น.ส.สาลิกา  อ่างเหล็ก
น.ส.สุกัญญา  ปัจฉิมา
น.ส.วราพร  พันธรักษ์
น.ส.อนัญพร  มีต้องปัน
น.ส.อภิชญา  นวมสำลี
น.ส.มัทนา  วิศภักดิ์
น.ส.บัวบุญ   เทียมเทศ 

1 กค.59
น.ส.วิภาวี  ต่างท้วม
น.ส.ณฤทัย   ผิวสุวรรณ
น.ส.ชนัญชิดา  แสงดิษฐ์
น.ส.ศันศนีย์  นิยมญาติ
น.ส.บัวบุญ   เทียมเทศ 

30 มิย.59
น.ส.ปภัสสรา  ต่วนศิริ
น.ส.เพ็ญพิชชา  โยพานี
น.ส.บัวบุญ   เทียมเทศ 

1 พค.59
น.ส.บัวบุญ   เทียมเทศ 

1 เมย.59
น.ส.บัวบุญ   เทียมเทศ 

1 มีค.59
น.ส.บัวบุญ   เทียมเทศ 

1 กพ.59
น.ส.บัวบุญ   เทียมเทศ 

10 มค.59
น.ส.บัวบุญ   เทียมเทศ 

24 ธค.58
น.ส.เทียนสมร  สำเร็จ
น.ส.กรองแก้ว  แย้มกลิ่น
น.ส.บัวบุญ   เทียมเทศ 

23 ธค.58
น.ส.เทียนสมร  สำเร็จ
น.ส.กรองแก้ว  แย้มกลิ่น
น.ส.บัวบุญ   เทียมเทศ 

22 ธค.58
น.ส.เทียนสมร  สำเร็จ
น.ส.กรองแก้ว  แย้มกลิ่น
น.ส.บัวบุญ   เทียมเทศ 

15 พค.58
นายวรพล  หัตถเวชไพบูลย์
น.ส.บัวบุญ   เทียมเทศ 

14 พค.58
นายวรพล  หัตถเวชไพบูลย์
น.ส.บัวบุญ   เทียมเทศ 

12 พค.58
นายวรพล  หัตถเวชไพบูลย์
น.ส.บัวบุญ   เทียมเทศ 

22 เมย.58
น.ส.นลินนิภา  แก้วจินดา
น.ส.บัวบุญ   เทียมเทศ 

11 กพ.58
น.ส.ไพลิน  ธัญจิรานนท์
น.ส.บัวบุญ   เทียมเทศ 

9 กพ.58
น.ส.ไพลิน  ธัญจิรานนท์
น.ส.บัวบุญ   เทียมเทศ 

3 กพ.58
น.ส.ไพลิน  ธัญจิรานนท์
น.ส.บัวบุญ   เทียมเทศ 

2 กพ.58
น.ส.ไพลิน  ธัญจิรานนท์
น.ส.บัวบุญ   เทียมเทศ 

30 มค.58
น.ส.ไพลิน  ธัญจิรานนท์
น.ส.บัวบุญ   เทียมเทศ 

12 มค.58
น.ส.บัวบุญ   เทียมเทศ 

9 มค.58
น.ส.ชญานิษฐ์  ภูเนย

9 ตค.57
น.ส.ปวิณี  เตียวฮับ
น.ส.วาสนา  สุขนา
น.ส.จันทร์เพ็ญ  สังวาลย์เพ็ชร
น.ส.นันทิยา  ใจงาม
น.ส.เบญจพรรณ  ภู่ทอง
น.ส.สาริณี  ชัยยะ
น.ส.ชลธิชา  แก้วประดิษฐ์

10 ตค.57
น.ส.สุธาสินี  สังข์ทอง
น.ส.รวีวรรณ  ศรีเมือง

8 ตค.57
น.ส.สุวนันท์  พิษณุ
น.ส.อรุณประไพ  อุ่มเอิบ
น.ส.สุภาวดี  โจมทอง
น.ส.ดวงใจ  นพเก้า
น.ส.สาริกา  อ้นวิเศษ
น.ส.อัมรา  จันหอม
น.ส.อัญชลี  รอดผล

7 ตค.57
น.ส.ณัฐนันท์  หิรัญพจน์
น.ส.ธิติมา  ธรรมจร
น.ส.พรรณทิรา  มานุตรัง
น.ส.ลลิตา  พุ่มแก้ว
น.ส.เดือนเพ็ญ  ดวงเพ็ชร
น.ส.ปริยาภัทร  เรือนงาม
น.ส.ธิดารัตน์  เชื่อมนาค
นายศรัณย์  มูลกำบิล

6 ตค.57
น.ส.วรารัตน์  ทับทิมทอง
น.ส.สุพรรณี  นิ่มน่วม
น.ส.ศศิกานต์  ดูกองชน
น.ส.มณัชยา  อาศนาเวช
น.ส.วิจิตรา  นิยมญาติ
น.ส.กรชนก  สุวรรณเกิด
น.ส.สุนิสา  ตันติกำธน
น.ส.ชุติมา  ทับวิชา
น.ส.ทิศารัตน์  อยู่เปี่ยม
น.ส.ดวงกมล  ปิ่นเกตุ
น.ส.รุจิรา  เวชประดิษฐ์
นายภูริพัฒน์  นันทศิริภรณ์
นายภูเมศ  จันทะยานี
นายศิริพงษ์  มณีกอบกุลวงศ์  

19 กย.57
น.ส.ปวิตรา  ชิ้นมานะสกุล 
นายพิษิษฐ์  เพชรรัตน์ 

16 กย.57
นางอัฐพร  คงทน  

15 กย.57
น.ส.ภาวิไล  คำเมฆ
น.ส.ภัทรศรัณย์  จันทร์รุ่งสง่า


น้อง ๆ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ใช้เวลาว่างระหว่างคาบเรียน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
เพื่อประโยชน์ต่อผู้รับบริการและเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานของ จนท.เวชระเบียน รพ.ราชบุรี
ขอบพระคุณอาจารย์สิริวรรณ  เพ็งเลา ที่ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมดีๆ เสมอมา
สนใจร่วมกิจกรรม "จิตอาสา" ติดต่อ งานเวชระเบียน รพ.ราชบุรี โทร 032-719600 ต่อ 1172,1740

*** รายชื่อ ยังไม่ครบค่ะfile:///C:/Documents%20and%20Settings/user/My%20Documents/Downloads/rdpb-2015-11-28%20(2).pdf