"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

อดีต จนท.เวชระเบียน


น.ส.นันทกาญจน์ สิทธิ์ธนังกูร 
3 ธันวาคม2561-15กรกฎาคม2566

น.ส.อุไรรัตน์ บัญชาฯ
2กันยายน2560-16มีนาคม2565

นางฉวีวรรณ เลิศตระกูลวงศ์
1 มค.2540-30กย.2564

นางเรียมฟ้า บุตรดีหงษ์
1 มิย.2544-30กย2564

นางสุวนีย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
16 สค.2531-30กย.2564

นางปัทมพร  อ้นทอง
1 พย.2523-3ตค.2563

นางจันทนา กุญชร
1มิย.2544-30กย.2563

นางจรัญญา อาบโกเศส
1กพ.2523-30กย.2563

ว่าที่รต.สุรีย์ เจริญพงษ์
3 พฤษภาคม 2553-22 กรกฎาคม 2562

นายคุณัชญ์ ศิริตัน 
1 มิถุนายน 2549-28 มิถุนายน 2562

นางสาวสุนิสา เอี่ยมสุวรรณ  
1 กุมภาพันธ์ 2523-30 กันยายน 2561


นางสาวกรรณิกา  โรจนสุวรพงค์
1 กุมภาพันธ์ 2523-30 กันยายน 2561

นายลือชัย  สุวนิชกุล
1 มกราคม 2547-30 กันยายน 2561

นายอภิศักดิ์  รังสิมาภิรัตน์
1 ธันวาคม 2525-30 กันยายน 2561

น.ส.รินทรภรณ์  ทัศนา
16 มกราคม 2555-18 กุมภาพันธ์ 2561

นางพรสุข  เพ่งไพฑูรย์  

1 กุมภาพันธ์ 2523-30กันยายน2560

น.ส.จุฑาภรณ์  ภู่จำปา  
1 ตุลาคม 2555 -17 สิงหาคม2560

น.ส.ฐานิตาภรณ์ พรมสุ่ม 

16 มกราคม 2555-14 กรกฎาคม 2560 

น.ส.ฉัตรนภา  

16 มิถุนายน 2560-3 กรกฎาคม 2560

น.ส.จิราพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 
เมษายน 2557-29 มิถุนายน 2560

น.ส.กฤษณา  สุขวาจา
พฤษภาคม 2553 - 9 พฤษภาคม 2560

น.ส.นิภาพร บุญญาวิเศษ 
15 สิงหาคม 2554 - 31 มกราคม  2560

น.ส.ประนอม  รวยอารีย์  
ตุลาคม 2519 - 30 กันยายน 2558

นางอารีย์  เล็บครุฑ
มกราคม 2546 - 30 กันยายน 2558

น.ส.นิพาดา  มงคลศิริ 
11 กรกฎาคม 2554- 8 ธันวาคม 2557

น.ส.เจนจิรา  
29 กันยายน 2557 - 1 ธันวาคม 2557

น.ส.สมฤทัย ยศศักดิ์ศรี
29 กันยายน 2557-17 พฤศจิกายน 2557

นายวรวัฒน์  
เมษายน 2556-1 พฤศจิกายน 2557

นายนัทธพงศ์ เพิ่มวงศ์   
24 กรกฎาคม 2556-30 กันยายน 2557

น.ส.ณัทกาญจน์  เสือเฒ่า
มกราคม 2543-1 กันยายน 2557

น.ส.ชยาภา  แจ่มเจ๊ก
กุมภาพันธ์ 2552-1 มิถุนายน 2557

น.ส.คณารัตน์ ผลลาภ
18 พฤศจิกายน 2545-1 มิถุนายน 2557

นางปัทมา  พุ่มพฤกษา
ตุลาคม 2548 -1 มิถุนายน 2557

น.ส.เจนจิรา  สังข์สุข
31 มีนาคม 2553-1 มิถุนายน 2557

น.ส.วารุณี ศรีสารคาม  
กันยายน 2549-1 มิถุนายน 2557

นส.พรมาศ สาระเวก  
พฤศจิกายน2543-1 มิถุนายน 2557

น.ส.อรวรรณ มีสมบูรณ์
เมษายน 2557-10 เมษายน 2557

น.ส.วีระพรรณ นวมภักดี
11 กรกฎาคม 2554 - 28 กุมภาพันธ์ 2557

น.ส.ปาริชาติ โชคอุตสาหะ          
11 กรกฎาคม 2554 - 1 ธันวาคม 2556

นายปพรรษดนัย  คชชา              
18 มีนาคม 2556 - 1 ธันวาคม 2556

นางสนธนา  บันลือหาญ          
ลาออก 24 มิถุนายน 2556

น.ส.รัตนาภรณ์  ปาเจริญ  
กุมภาพันธ์ 2552 - 20 มิถุนายน 2556

นายธนเศรษฐ์  ท้าวเวชสุวรรณ
24 ตุลาคม 2555 -  23 พฤษาคม 2556

น.ส.นันทิยา เกาฏีระ                       
15 สิงหาคม 2554 - 1 พฤศจิกายน 2555

นางพิชญานี  ชัยมัติ                   
เมษายน 2521 - เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2555

นายสมชาย เล็บครุฑ                
มกราคม 2523 - เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2555/ 30 กันยายน 2559

นายมี กลึงชัง                            
23 พฤศจิกายน 2522 - เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2555

นางลำดวน ภักดีงาม                   
มกราคม 2523 - เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2555

นส.ปรางค์ทอง พวงทรัพย์         
11 กรกฎาคม 2554 - 1 สิงหาคม 2555

นส.ปวีณา  ชัยแสงสาโรจน์
11 กรกฎาคม 2554 - 17 กรกฎาคม 2555

นส.ศิริพร เพียรพยุงพงศ์           
18 พฤศจิกายน 2545 - 1 มกราคม 2555

นส.เบญจวรรณ  พงษ์พา
1พค.2549- 18 เมษายน 2554