"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

เวชสถิติ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ชำนาญการซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานเวชสถิติที่ยากมาก ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์กับงานที่ปฏิบัติ เพื่อกำหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยไม่ต้องมีการกำกับ ตรวจสอบ แนะนำ สามารถวางแผนการปฏิบัติงานเองและตัดสินใจ แก้ไข ปรับเปลี่ยนแผนหรือแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ควบคุมการลงทะเบียนรับและจำหน่ายคนไข้ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย การรักษาพยาบาล การวิเคราะห์โรค แปลข้อมูลและลงรหัส จัดทำดรรชนีชื่อผู้ป่วย ชื่อโรคและการบำบัดรักษา ทำรายงานที่เกี่ยวกับสถิติด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่สังกัด หรือปฏิบัติงาทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเวชสถิติ การวางแผนและกำหนดแนวทางปฏิบัติทางด้านเวชสถิติ เป็นต้น ศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการต่าง ๆ ในการปรับปรุงงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาในงานเวชสถิติโดยการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานเวชสถิติ จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานเวชสถิติ เผยแพร่และให้บริการวิชาการงานเวชสถิติ ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานเวชสถิติ ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง