"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

การแสดงหลักฐานยืนยันตัวบุคคลเพื่อการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล

  ผู้ป่วยจะต้องนำหลักฐานยืนยันตัวบุคคลอย่างหนึ่งอย่างใด มาแสดงทุกครั้งที่เข้ารับบริการ 
  • บัตรประชาชน ตัวจริง หรือ
  • สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน กรณีที่ผู้ป่วยยังไม่มีบัตรประชาชน หรือ
  • เอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ที่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้
ถ้าไม่มีหลักฐานมาแสดง ท่านสามารถเข้ารับการตรวจรักษาได้ตามปกติ 
แต่สิทธิกาารักษาจะเป็น "ชำระเงินเอง"  และสามารถนำหลักฐาน(บัตรประชาชนตัวจริงและใบเสร็จรับเงินตัวจริง) มาขอคืนเงินได้ในภายหลังที่ฝ่ายการเงิน โดยให้ติดต่อยื่นคำร้องที่ งานเวชระเบียน ห้องเบอร์4 ในวันเวลาราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป

ยกเว้น
  • สิทธิข้าราชการ ไม่สามารถขอคืนเงินได้....ให้นำใบเสร็จไปเบิกจากต้นสังกัด
  • สิทธิบัตรทอง รพ.อื่น(นอกเขต และ ต่างจังหวัด)...ต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลตามสิทธิด้วย