"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 
           กรุณาให้เกียรติ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบงานเวชระเบียน โรงพยาบาลราบุรี  
30 มิถุนายน 2559