"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

จรรยาบรรณวิชาชีพเวชระเบียน

งานเวชระเบียนนั้นเกี่ยวข้องกับการพัฒนา การใช้และการเก็บรักษาข้อมูลทางการแพทย์ อันได้แก่ ข้อมูลทางด้านการรักษา และข้อมูลสถานะสุขภาพต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย การบริหารจัดการ และเพื่ออ้างอิงในการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ เวชระเบียนที่ดีแสดงถึงคุณภาพการรักษาและบริการที่ดีด้วย และเพื่อการรับรองคุณภาพดังกล่าวนักเวชระเบียนควรมีบัญญัติพื้นฐานเพื่อการปฏิบัติสำหรับสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพเวชระเบียน ดังนั้นสมาคมเวชระเบียนแห่งสหรัฐอเมริกาจึงได้กำหนด จรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชระเบียน ขึ้นมา

ประมวลจรรยาบรรณดังกล่าวข้างต้น เป็นหลักปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายในวิชาชีพเวชระเบียน ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อผู้ที่เป็นสมาชิกของสมาคมเวชระเบียนแห่งสหรัฐอเมริกาและบุคคลอื่นๆ ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมนี้ หลักจรรยาบรรณดังกล่าวประกอบด้วย

         1. บริการย่อมมาก่อนผลประโยชน์อื่นใด มีความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัว ให้ความสนใจต่อผู้ป่วย (ลูกค้า) โดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเพื่อนำชื่อเสียงเกียรติคุณมาสู่ตนเอง สู่สมาคม และสู่วิชาชีพเวชระเบียน
         2. เก็บรักษาเวชระเบียนที่อยู่ในความดูแลของตนโดยถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล (ความลับ) โดยไม่มีการเปิดเผยหรือทำลาย นอกจากจะเป็นไปตาม กฎระเบียบ อายุความ หรือนโยบายของผู้บริหาร
         3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชา (นายจ้าง) มอบหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
         4. หลีกเลี่ยงการกระทำ หรือการปกปิดการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อจริยธรรมอันดี
         5. เปิดเผยข้อมูลในเวชระเบียนต่อผู้เป็นเจ้าของเวชระเบียนโดยตรง (ตัวผู้ป่วย) ไม่เปิดเผยข้อมูลในเวชระเบียนโดยไม่จำเป็น ยกเว้นจะเป็นการใช้เพื่อเป็นหลักฐานตามกฎหมาย หรือเป็นไปตามกฎระเบียบอื่น ๆ
         6. รักษากฎระเบียบต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการเวชระเบียนอย่างเคร่งครัด
         7. ยอมรับเงินค่าบริการต่าง ๆ เฉพาะที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือตามธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งตนควรจะได้ตามหน้าที่
         8. หลีกเลี่ยงการก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลอื่น และไม่แสดงอำนาจการตัดสินใจที่นอกเหนือขอบเขตที่ตนเองรับผิดชอบอยู่
         9. พยายามแสวงหาความรู้เพิ่มเติม หมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อการบริการทางสาธารณสุขที่ดีมีสุขภาพ
        10. มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร และเสริมสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพ ตลอดจนการเผยแพร่สาขาวิชาชีพเวชระเบียนให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณะ
       11. ในฐานะเจ้าหน้าที่เวชระเบียนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ความลับ) ของผู้ป่วย และเผยแพร่ข้อมูลขององค์กรในลักษณะภาพรวมทั้งหมด
        12. บอกกล่าวความจริงอย่างละเอียดเกี่ยวกับการศึกษา ประสบการณ์ต่าง ๆ ของตนต่อผู้บังคับบัญชา (นายจ้าง) หรือว่าที่นายจ้างในอนาคต

ที่มา : ชมรมเวชระเบียนและสถิติแห่งประเทศไทย