"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยองค์ความรู้ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน

หลักฐานประกอบการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล :กรณีผู้ป่วยใน

หลักฐานประกอบการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล :กรณีผู้ป่วยใน

1.ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ  ต้นสังกัด:กรมบัญชีกลาง
·       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน)
·       ใบแจ้งเลขที่อนุมัติ :กรณีผู้ป่วยใน (Claim code) 
·       หากไม่มีชื่อในฐานข้อมูล กรมบัญชีกลาง ให้ใช้ หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล จากต้นสังกัด
2.ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ต้นสังกัดอื่น ๆ : อบต.,อบจ.,เทศบาล,ครูเอกชน ฯลฯ
·       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน)
·       ใบแจ้งเลขที่อนุมัติ :กรณีผู้ป่วยใน (Claim code) 
·       หากไม่มีชื่อในฐานข้อมูล ให้ใช้ หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล จากต้นสังกัด
3.พนักงานรัฐวิสาหกิจ : ไฟฟ้า ประปา ไปรษณีย์ การรถไฟ โทรศัพท์ ฯลฯ
·       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน)
·       หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล จากต้นสังกัด
4.บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.ราชบุรี (ในเขต)
·       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน)
·       ใบพิมพ์สิทธิการรักษาพยาบาล จาก website 
5.บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า นอกเขตและต่างจังหวัด 
·       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน)
·       ใบพิมพ์สิทธิการรักษาพยาบาล จาก website 
·       หนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลเจ้าของบัตรที่ประทับตราให้เรียกเก็บ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
6.บัตรสุขภาพแรงงานต่างด้าว รพ.ราชบุรี 
·       Passport หรือ เอกสาร ทร.38 หรือ บัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว
·       บัตรสุขภาพแรงงานต่างด้าว รพ.ราชบุรี
7.บัตรสุขภาพแรงงานต่างด้าว รพ.อื่น 
·       Passport หรือ เอกสาร ทร.38 หรือ บัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว
·       บัตรสุขภาพแรงงานต่างด้าง รพ.ราชบุรี

·       หนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลเจ้าของบัตรที่ประทับตราให้เรียกเก็บ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ