ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่จะเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้จะต้องมีฐานข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐและข้อมูลของบุคคลนั้นจะต้อง “สมบูรณ์” จึงจะ มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงได้ หากข้อมูล “ไม่สมบูรณ์” ผู้มีสิทธิจะต้องแจ้งนายทะเบียน ต้นสังกัด และส่งเอกสาร ฯลฯ เพื่อปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลให้สมบูรณ์ หลังจากติดต่อนายทะเบียนต้นสังกัดแล้ว ประมาณ ๑๕ วันถึงจะตรวจสอบสิทธิได้
๑. กรณีตรวจสอบแล้ว พบว่า มีสิทธิ” ต้องลงทะเบียนสมัคร ณ สถานดพยาบาล ที่จะเข้ารับการรักษาก่อน สำหรับผู้ป่วยนอก จะสามารถใช้สิทธิระบบจ่ายตรงได้ หลังจากมีการลงทะเบียนแล้ว วัน และในช่วง วันนั้น หากมีการเข้ารับการรักษาพยาบาลให้สำรองจ่ายแล้วนำใบเสร็จเบิกกับต้นสังกัด

การลงทะเบียนสมัครเข้าระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ลงทะเบียนที่สถานพยาบาลใด สามารถใช้ระบบจ่ายตรงได้เฉพาะสถานพยาบาลแห่งนั้น หากประสงค์ จะเข้าระบบจ่ายตรง ในสถานพยาบาลอื่นจะต้องลงทะเบียนสมัครในสถานพยาบาลนั้น ๆ ด้วย ถึงจะใช้ระบบจ่ายตรง กรณีผู้ป่วยนอกได้
๒. กรณีตรวจสอบแล้ว พบว่าไม่มีสิทธิ” ให้ผู้มีสิทธิติดต่อนายทะเบียนต้นสังกัดเพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (กสพ.) โทร.๐๒-๒๗๑๐๖๘๖-๙๐  เมื่อแก้ไขแล้วให้รออีกประมาณ ๑๕ วัน จึงจะสามารถตรวจสอบสิทธิได้ และสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงได้
๓. กรณีที่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิซ้ำซ้อนมีสิทธิประกันสังคมสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครูเอกชน เป็นต้นจะไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงกรมบัญชีกลางได้
กรุณาตรวจสอบรายชื่อของท่านกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนมาติดต่อลงทะเบียนจ่ายตรงฯ หรือตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ทางเว็บไซต์  www.cgd.go.th เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ
โรงพยาบาลราชบุรี เปิดรับสมัครโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการข้าราชการ ติดต่อฝ่ายประกันสุขภาพ (ห้องเบอร์29)วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีขั้นตอนรับสมัครดังนี้


ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ยื่นเอกสารพร้อมรับเบอร์คิว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร(ผู้สมัครที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ใช้ สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน) 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ (ผู้มีสิทธิเบิก) 1 ฉบับ


 โรงพยาบาลราชบุรี เปิดรับสมัครโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการข้าราชการ ติดต่อฝ่ายดประกันสุขภาพ (ห้องเบอร์ 29) วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีขั้นตอนรับสมัครดังนี้  ท่านสามารถมีสิทธิเบิกจ่ายตรงโรงพยาบาลราชบุรี ได้หลังจากมีการลงทะเบียนแล้ว 30 วัน
ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ยื่นเอกสารพร้อมรับเบอร์คิว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงโรงพยาบาลราชบุรี ยื่นเพียงบัตรประจำตัวประชาชนเพียงอย่างเดียวที่ห้องบัตร ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงเมื่อมาเข้ารับบริการ ที่โรงพยาบาลราชบุรี (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน)
ระบบจ่ายตรงคุ้มครองกรณีการเจ็บป่วย
1. กรณีผู้ป่วยนอก สามารถใช้สิทธิได้ที่ โรงพยาบาลที่สมัครเท่านั้น
2. กรณีผู้ป่วยใน สามารถใช้สิทธิได้ในโรงพยาบาลของรัฐบาลทั่วประเทศ
ระบบจ่ายตรงไม่คุ้มครอง กรณี
1. การตรวจสุขภาพประจำปี
 2. การเกิดอุบัติเหตุจากรถ
กรณีประสบอุบัติเหตุจากรถที่มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถผู้ป่วยจะได้รับการคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลจากพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไม่เกิน 15,000 บาท
กรณี ที่รถไม่ได้ต่อพ.ร.บ.(พ.ร.บ.รถขาด)ผู้ป่วยจะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 15,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 15,000 บาท หากเป็นผู้มีสิทธิข้าราชการสามารถใช้สิทธิข้าราชการต่อได้

กรณีสิทธิระบบจ่ายตรงของท่านถูกระงับสิทธิจากกรมบัญชีกลาง ขอให้ผู้มีสิทธิเบิกโทรสอบถามสิทธิได้ที่ กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (กสพ.) โทร. 02-271 0686 – 90
ท่านสามารถมีสิทธิเบิกจ่ายตรงโรงพยาบาลราชบุรี ได้หลังจากมีการลงทะเบียนแล้ว 30 วัน


ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ยื่นเอกสารพร้อมรับเบอร์คิว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร


ขั้นตอนที่ 2 ติดต่อห้องบัตรเพื่อออกเลขอนุมัติสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อสมัครเข้าร่วมระบบจ่ายตรง
กรณีผู้ป่วยนอก เมื่อท่านเจ็บป่วยเข้ามารักษาพยาบาลไม่ต้องสำรองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล ทางสถานพยาบาลจะเบิกค่าใช้จ่ายที่ท่านมารักษาพยาบาล โดยตรงกับกรมบัญชีกลางเอง
กรณีผู้ป่วยใน ท่านสามารถใช้สิทธิได้ทั่วประเทศที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐบาล โดยไม่ต้องทำหนังสือรับรองสิทธิจากหน่วยงานต้นสังกัดทางสถานพยาบาลจะขอเลขอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแทนหนังสือรับรองสิทธิของท่าน


หลักฐานในการใช้สิทธิรักษาพยาบาล


          ท่านสามารถมีสิทธิเบิกจ่ายตรงโรงพยาบาลราชบุรี ได้หลังจากมีการลงทะเบียนแล้ว 30 วัน
ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ยื่นเอกสารพร้อมรับเบอร์คิว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงโรงพยาบาลราชบุรี ยื่นเพียงบัตรประจำตัวประชาชนเพียงอย่างเดียวที่ห้องบัตร ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงเมื่อมาเข้ารับบริการ ที่โรงพยาบาลราชบุรี (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน)
          การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงโรงพยาบาลราชบุรี ยื่นเพียงบัตรประจำตัวประชาชนเพียงอย่างเดียวที่ห้องบัตร ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงเมื่อมาเข้ารับบริการ ที่โรงพยาบาลราชบุรี (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน)

ระบบจ่ายตรงคุ้มครองกรณีการเจ็บป่วย
1. กรณีผู้ป่วยนอก สามารถใช้สิทธิได้ที่ โรงพยาบาลที่สมัครเท่านั้น
2. กรณีผู้ป่วยใน สามารถใช้สิทธิได้ในโรงพยาบาลของรัฐบาลทั่วประเทศ
ระบบจ่ายตรงไม่คุ้มครอง กรณี
1. การตรวจสุขภาพประจำปี
2. การเกิดอุบัติเหตุจากรถ
กรณีประสบอุบัติเหตุจากรถที่มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ผู้ป่วยจะได้รับการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไม่เกิน 15,000 บาท
กรณี ที่รถไม่ได้ต่อพ.ร.บ.(พ.ร.บ.รถขาด)ผู้ป่วยจะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 15,000 บาทค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 15,000 บาท หากเป็นผู้มีสิทธิข้าราชการสามารถใช้สิทธิข้าราชการต่อได้
กรณีสิทธิระบบจ่ายตรงของท่านถูกระงับสิทธิจากกรมบัญชีกลาง ขอให้ผู้มีสิทธิเบิกโทรสอบถามสิทธิได้ที่ กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (กสพ.) โทร.02-271 0686 – 90

โรงพยาบาลราชบุรีเปิดรับสมัครโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการข้าราชการ ติดต่อฝ่ายประกันสุขภาพ (ห้องเบอร์29)<วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีขั้นตอนรับสมัครดังนี้

 ขั้นตอนที่ 3 ติดต่อฝ่ายประกันสุขภาพ(ห้องเบอร์29) รอเรียกชื่อตามเบอร์คิวเพื่อสแกนรายนิ้วมือ


ที่มา:ฝ่ายประกันสุขภาพ รพ.ราชบุรี