การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

สิทธิการรักษาพยาบาลที่ผ่านการตรวจสอบจากงานเวชระเบียนแล้ว สามารถใช้สิทธิได้เลย โดยไม่ต้องตรวจสอบซ้ำ คือ
- สิทธิ์บัตรทอง ในเขต
- สิทธิ์บัตรทอง นอกเขต
- สิทธิ์บัตรทอง ต่างจังหวัด
- สิทธิ์ประกันสังคม รพ.ราชบุรี
- สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้
- สิทธิ์ข้าราชการเบิกจ่ายตรง
- สิทธิ์ข้าราชการท้องถิ่น
- สิทธิ์รัฐวิสาหกิจ

วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานเวชระเบียนชั้นนำ ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน พันธกิจ พัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการด้านเวชระเบียน สร้างนวัตกรรมและองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาการเวชระเบียน ร่วมพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์...... เจตจำนง/ความมุ่งหมาย จัดมาตรฐานการบริการเวชระเบียน สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ จัดระบบบริหารจัดการเวชระเบียน ที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม อย่างต่อเนื่องเป็นระบบlozocat
lozocat

Facebook Share