"วิสัยทัศน์" เป็นหน่วยงานเวชระเบียนต้นแบบ ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน.... "พันธกิจ" 1.พัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการด้านเวชระเบียน 2.สร้างนวัตกรรมและองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาการเวชระเบียน 3.ร่วมพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์..... "เจตจำนง/ความมุ่งหมาย" 1.จัดมาตรฐานการบริการเวชระเบียน สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 2.จัดระบบบริหารจัดการเวชระเบียน ที่มีประสิทธิภาพ 3.เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 4.ร่วมพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์

การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

สิทธิการรักษาพยาบาลที่ผ่านการตรวจสอบจากงานเวชระเบียนแล้ว สามารถใช้สิทธิได้เลย โดยไม่ต้องตรวจสอบซ้ำ คือ
- สิทธิ์บัตรทอง ในเขต
- สิทธิ์บัตรทอง นอกเขต
- สิทธิ์บัตรทอง ต่างจังหวัด
- สิทธิ์ประกันสังคม รพ.ราชบุรี
- สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้
- สิทธิ์ข้าราชการเบิกจ่ายตรง
- สิทธิ์ข้าราชการท้องถิ่น
- สิทธิ์รัฐวิสาหกิจ