วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานเวชระเบียนชั้นนำ ด้านบริการและวิชาการที่ได้มาตรฐาน พันธกิจ พัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการด้านเวชระเบียน สร้างนวัตกรรมและองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาการเวชระเบียน ร่วมพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์...... เจตจำนง/ความมุ่งหมาย จัดมาตรฐานการบริการเวชระเบียน สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ จัดระบบบริหารจัดการเวชระเบียน ที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม อย่างต่อเนื่องเป็นระบบlozocat
lozocat

Facebook Share